دانلود کتاب های کارلوس کاستاندا

 

 کارلوس کاستاندا نویسنده مشهور پرویی است که در حقیقیت بدلیل تابعیت امریکا - پرویی-امریکایی است و در جهان بسیار شناخته شده است.این نویسنده مشهور که نه تنها در کشور پرو شناخته شده که بعنوان یک نویسنده مطرح آمریکایی در امریکا و دیگر کشورهای دنیا شهرت داشته و نوشته هایش که مجموعه ایست در دوارزده اثر یا کتاب بی بیش از هفده زبان دنیا برگردانده شده است و جز پروفروشهای سبک خود در جهان است.
آثار او بر پایه تعلیماتی است که وی توسط شخصی باسم دون خوان فراگرفته و ماجراه و آموزشها و سخنان این پیر فرزانه دن خوان است که در طول کتاب جریان دارد و کاستاندا یک راوی صادق و یک شاگرد مشتاق است. که البته برخی وجود دون خوان را خیالی و زاده ذهن نویسنده دانسته و عده ای مرید تفکرات و تعلیمات این فرزانه شده اند.
در ایران نیز در ایران نخست بار در دهه شصت با ترجمه کتاب آتش درون کارلوس کاستاندا به ایرانیان شناخته شد و در دهه هفتا مترجمین خوبی چون مهران کندری و دل آرا قهرمان و چندی دیگر کلیه آثار کارلوس کاستاندا را بفارسی ترجمه نمودند. و در ایران نیز علاقه مندانی پیدا نمود.
نکته ای که باید عرض شود خیلی از دوستان آثار چاپ شده بفارسی ایران از سری کتاب های کارلوس کاستاندا را شانزده جلد می شمارند که میتوان به تعبیری درست خواند اما شخص خود کارلوس کاستاندا دوازده عنوان کتاب داشته و مابقی توسط شاگردان ایشان در راستای تفکرات ایشات تالیف و ترجمه شده است.

 

 

 

 

 

 فهرست ذیل بر اساس تاریخ نگارش و چاپ کتاب میباشد

 کتاب تعلیمات دون خوان سال ۱۹۶۸
 کتاب حقیقتی دیگر سال ۱۹۷۱
کتاب سفر به دیگر سو سال ۱۹۷۲
کتاب افسانه قدرت  سال ۱۹۷۴
 کتاب دومین حلقه قدرت سال ۱۹۷۷
 کتاب هدیه عقاب سال ۱۹۸۱
کتاب آتش درون سال ۱۹۸۴
 کتاب قدرت سکوت سال ۱۹۸۷
 کتاب هنر رویا دیدن سال ۱۹۹۳
 کتاب حرکات جادویی سال ۱۹۹۸
 کتاب چرخ زمان سال ۱۹۹۸
 کتاب کرانه فعال بی کرانگی سال۱۹۹۹

 ..............................................................

 

 

  و برای دانلود رایگان فقط کافی روی هر عنوان زیر کلیک نمایید

 دانلود کتاب دون خوان از زبان دون خوان جلد اول

 دانلود کتاب دون خوان از زبان دون خوان جلد دوم


 دانلود کتاب آئین فرزانگی


دانلود کتاب افسانه های قدرت


 دانلود کتاب بادهای مخالف


 دانلود کتاب آتش درون


 دانلود کتاب هنر خواب بینی


 دانلود کتاب چرخ زمان


 دانلود کتاب دومین حلقه ی قدرت


 دانلود کتاب قدرت سکوت


 دانلود کتاب حقیقتی دیگر


 دانلود کتاب حرکت جادویی


 دانلود کتاب هدیه ی عقاب


 دانلود کتاب سفر به دیگر سو


 دانلود کتاب کرانه ی فعال بی کرانگی


 دانلود کتاب طریقت تولتکها


 دانلود کتاب تعلیمات دون خوان