دانلود کتاب ثورا اثر ژرار آنكوس ترجمه سودابه فضایلی

 ثورا نسل پشت نسل به توسط کولیها منتقل شده و به ما رسیده است. و چنانچه تمام دانشمندان عرفان و علوم قدیمه همچون گیوم پوستل.کور دو ژوبلن.اتلا.الیفاس لوی گفته اند ثورا قدیمی ترین کتاب عرفانی از عهد باستان است.
کلید ساخت و به کار گرفتن ثورا تا قبل از این باز نشده بود. من می خواستم جای خالی آن را با تقدیم به جویندگان راه حقیقت پر کنم و آن را به کسانی تقدیم می کنم که عناصر علوم قدیمیه را می شناسد چرا که وسیله یی است بی چون و چرا از برای پیشبرد تحقیقات آنها.
خوانندگانی که تا کنون با علوم قدیمه بیگانه بوده اند در ثورا نشان از فلسفه و علمی بسیار والا می یابند.
علم و فلسفه ی مصر قدیم . و برای آن دسته از خوانندگان که فقط تفال با ثورا را در نظر دارند فصل شانزدهم تنظیم شده است.
کتاب به نحوی تنظیم شده که هر بخش به تنهایی کامل است و می توان آن را جداگانه مورد ملاحظه قرار داد.
من تمام کوشش خود را به کار برده ام که تا حد ممکن موضوع را روشن کنم و تمامی کسانی که با محبت آثار قبلی مرا مطالعه کرده اند نقایص این اثر عظیم را بر من خواهند بخشید.

 

برای خرید کتاب ثورا اثر ژرار آنكوس ترجمه سودابه فضایلی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 اگر ما به سنت باستانی شفاهی عبریان یا قبالا باور کنیم واژه یی مقدس وجود دارد که چنانچه هر موجود فانی تلفظ حقیقی آن را پیدا کند کلید تمام علوم الهی و بشری را خواد یافت.
این کلمه را هرگز تلفظ نمی کردند و خاخام بزرگ آن را یک بار در سال در میان فریاد مردم عادی ادا می کرد.
این کلمه است که بر قله ی هر طریقت عظیم و گسترده ی قدیم.علم و دارالعلم و مکاتبی در اختیار داشته است.
هند و مصر هنوز هم از بازمانده های گرانقدری انباشته است که وجود این علم باستانی را ثابت می کند.

ما امروزه بر آن هستیم که ثابت کنیم در مجموع شناختهای به دست آمده شاخص غالب این تعلیمات ترکیبی است جمع آمده در چند قانون به شدت ساده و اگر ما تمامی این ترکیب را به دست دهیم منجر به چند علت خواهد شد که بیجا نیست آنها را بر شماریم.

 

دانلود کتاب ثورا