دانلود کتاب انجیل یهودا اثر هنریک پاناس ترجمه پرویز داریوش

 

 دوست من پرسشهای چنان متعدد کرده ای که آسان باورم نمی شود آنگونه که خود مدعی شده ای انگیزه تو در این کار کنجکاوی عادی دانشپژوهی باشد که به تاریخ اندیشه بشری علاقه یافته است.
بی گمان تنای دانش مطلق از تناقصهای هوشمندی ما است ( که به گمان من برای کار عملی محض ساخته شده) در حالی که در زمینه تاریخ نیز رویایی با الکل تحقیق ناپذیر می نمایند و با این همه حتی برای خردمندترین مردم زندگی بدون این تمنی دشوار است.
چه می گویم حتی فیلسوغانی که می کوشند نظامهایی پدید آورند که فرض می شود یک بارع و جاودان معنی عالم را معین سازد از یاد می برند که هر کلمه که به کار می برند فرض است و هر فرض تجرید.
تجرید به حکم تعریف واقعیت نیست بل چیزی است که ما در اندیشیدن خود به عنوان معین از آن استفاده می کنیم. در نتیجه دانش ما بر واقعیت مجموعه ای از فرضیات است که واقعیت نیستند.
از این روی اگر مرا به برگزیدن یکی از دو فرض مختارسازند این که با واقعیت حقیقی است یا دانشی که ما از آن داریم چنانست -هرآینه فرض نخست را اختیار می کنیم.بدین شرط که قبول داشته باشیم تاریخ چیزی بیش از اراوه ذهنی رویدادها نمی تواند باشد و این خود در مورد حقیقت را از آن مستثنا می سازد.

 

 

برای خرید کتاب انجیل یهودا اثر هنریک پاناس ترجمه پرویز داریوش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب انجیل یهودا