دانلود کتاب زروان در قلمرو دین و اساطیر اثر هاشم رضی

 

این دو عنصر جدا می زیستند و جهان روشنایی از آسی دیوان جهان تاریکی در امان بود تا انگاه که حادثه یی روی داد.یک روز آز در ضمن حرکات دیو آسای خود به جهان روشنایی برخورد.
جهانی دید روشن و زیبا و آراسته. خیره شد و دل در نور بست و درصدد برامد تا جهان روشنایی را تسخیر کند و گوهر نور را در برگیرد. پس با گروهی از دیوان به جهان روشنایی حمله برد.
زروان شهریار جهان روشنایی اماده جدال نبود.برای نبرد با دیوان تاریکی و باز داشتن انان دو خدای دیگر از خود پدیدار اورد.
از آن دو هرمزد را که خداوندی جنگ آزما بود برای راندن دیوان فرستاد. هرمزد پنج عنصر نورانی اب و باد و اتش و نسیم و نور را سلاح جنگ کرد.
اب و باد و نور و نسیم را به خود پوشید و اتش را چون تیغ دردست گرفت و به نبرد چیره شد و هرمزد شکست دید.
آز و دیوانش پنج عنصر نورانی را که بجای فرزندان هرمزد و در حکم سلاح وی بودند و هرمزد شکسته و بی یاور در قمر جهان تاریکی مدهوش افتاد.
پس از زمانی هرمزد به خود امد و خود را مغلوب و بی کس و بی یاور یافت.
از قمر جهان تاریکی خروش براورد و از مادر خود که یکی از خدایان و افریده زروان بود یاری خواست خروش هرمز جان گرفت و از پایگاه دیوان تا بارگاه خدایان را در اندک زمانی پیمود و پیام هرمزد را به مام وی رسانید.
ما هرمزد نزد زروان رفت و سرفود اورد و گفت ای شهریار جهان روشنایی فرزندم هرمزد را یاری من که شکسته و بی یاور در دست دیوان اسیر است

 

برای خرید کتاب زروان در قلمرو دین و اساطیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب زروان در قلمرو دین و اساطیر