دانلود کتاب تاریکخانه ایدئولوژی اثر سارا کوفمان ترجمه ستاره هومن

 

 برگرداندن نوشته های سارا کوهمان به زبان فارسی کاری دشوار است.
دشواری تنها از اینجا نیست که زمینه های فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر آن نوشته ها که عامل برانگیزنده و شکل دهنده مفهوم هایی در آثار اوست. با زمینه فرهنگی و تربیتی ما متفاوت است و ناگزیر درک آن مفهومها را امدکی مشکل می سازد.
این دشواری به این ترجمه بیر چندان وابسته نیست، زیرا اگر به موضوع نظر داشته باشیم، برگرداندن مفهومها از زمانی به زبان دیگر، از قانون ها و قاعده های معینی که در تشکیل ساختمان هر دو زبان به یک ست سهم دارند. پیروی می کند و در هر زمان برابرهایی برای مفهوم های رسان دیگر یافت می شود که گاه رسا و کافی و گاه کارت هو اسمعه پیش می آید که
-
مت ترجمه شده فهمیدی حلوه نمیکند و هیچگونه اندیشه یا پنداری را در خوانده بر نمی انگیرد و یا واژه های برگزیده آنچنان با آشنا و عرسد که
به تصورات نادرست و گمراه کنده میدان میدهند.
این جاست که خواسده باید از خود پرسید آیا گناه من ترجمه شده ای که مراس پراز استدلالهای منطقی بی نقص است و با اینهمه چیزی را ثابت
نکرده و چیزی نگفته است. از نویسنده است که کج اندیشی کرده و پابر مترحم که در کار ترجمه خود دقت نکرده و دل به ظاهر فریبنده و دهان پرکن و اژدها سپرده و نداشته است که برداشتی که او خود از معنای آنها می کند. برای همه مهمدی است. از آن جا که زنان کنوفمان ربان تمثیل و تشبیه است چه سا که به اشاره و کنایه مطلب را برگزار کنند. از این رو شاید ترجمه نوشته های او به زبان بی، از نظر خواندگانی که به استدلالهای شکش ناپذیر فیلسوفان و یا ربه های مجری جامعه شناسان جو گرفته اند، بارسا حلوه کنده و چه ساکه بارک کارت ها و لطف جان او گزافه گوییهای میمورد و بانجا پیداشته شوند. اما باید گفت شود که این روال سویسندگی سارا کوهانه برای بیان
به جمعی که می پروراند. ضروری است. برای نشان دادن ضرورت به کار ستن روال تحلیل و نشید باید در نظر داشته که آثار نویسندگانی که کوهمان در بارة المدينة آنها سحن گفته هر سه با آنکه در زمینه های متفاوت جهان و زندگانی بوده است، باز هم وجه مشترکی با هم دارند و آن این است که هرست آنها با گونه های جالاکی از واقعیت محسوس و لمس پدیر مه حهان اندیشه ها پرواز می کنند و در آن جهان مفهوم هایی کشف می کنند که ندانسته در کار واقعیت مؤثرنده و بی آنکه شرحی در میان پرواز خود از واقعیت مادی به حقیقت اندیشه ها سرمان آورند از کار سنجش و استدلالهای خود نتیجه گیری میکنند. پس اگر ما بخواهیم به طور مثال سخن مارکس را که جهان بگری ،انسانها وابسته به نحوه تولید است. مفهمیم، ساید به تمثیل و تشبه رو کنیم تا انکه موسیله آنها به مثل پله پله از نردبان بالا رویم و به آن اوج رسید که آن امد بشندگان بزرگ با یک پروار چالاکل به آن رسیده و ازآن بازگشته اند.
دید سارا کوفمان، دیدی ممتاز است و چیزهایی را می بیند که همه کس به آنها توجه نکرده و به نکته هایی دقت می کند و به جزئیاتی رو می کند که در پس واژه ها و جمله ها پنهان بوده اند و کمتر کسی به کشف آنها همت گذاشته
است.

 

برای خرید کتاب تاریکخانه ایدئولوژی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

گرفتان بر نقطه های تاریک نور می باشد، در تاریکی ها جستجو می کند. پیچ و خم ها را با هوشیاری می پیماید و خواننده کار او چه در زبان اصلی و چه در ترجمه ناگزیر است که همراه او در تاریکی ها فرو رود و سپس با روشنایی حقیقت در آن جهان تاریکی ها پژوهش کند و مراقب باشد که همانگونه که کوفمان میندیشند چیزهایی را که در تاریکی هستند، به حال خود گذارد، زیرا چنانکه گفته اند و حیوان خفته را نباید از خواب بیدار کرده. با اینها که گفته شده روشن میشود که دشواری فهمیدن نوشته سارا کو فمان از این جا نیست که او زبان پرداز است و با واژه ها به مثل بازی می کند. بلکه این دشواری دانی موضوع نوشته اوست.
مشکلی که کوشان به طرح و بررسی آن رو کرده، از دید و سنجش یسی نویسندگان دور مانده است و شاید تنها فیلسوفانی مانند مارکسی و نیچه و روانشناسانی مانند فروید کم با پیش به سنجش آن پرداخته باشند و هر یک از آنها به روال خود برگرهای کور آن انگشت گذارده باشند. اکنون ببینیم
موضوع کار سارا کوهمان چیست .Camera Obscura تاریکخانه با اطاق تاریک نقاشانی چون لئونارد
دارینچی که به مقصود به دست آوردن نمونه و عکس از طبیعت ساخته شد. تا قرن نوزدهم تاریکخانه یک دستگاه کپی برداری سراسر شفاف و روشن بود و همه چیز را همچنانکه در واقعیت بود ضبط می کرد و همانگونه نشان میداد در این Camera Obartars جایی برای نظر سوبژکتیور بیننده
Camera Obscura در آن زمان چشمی بود که ونقطه نظره نداشت و به زبان لئونارد داوینچی کم با بیش همانند چشم خدایی بود که بر کیهان نظر می کرد.
اما در قرن نوزدهم تاریکتانه به معانی دیگری تعبیر شد، به طور مثال مارکس همانگونه که در متن خواهیم دید، آن را تمثیلی برای واژگونی اید تولوژیک گرفت نیپ تمثیلی برای Perspectivians موسی و فروید و زندگانی نداشته را به تاریکخانه ای تشبیه کرد.
در این سه مورد، به گفته سارا کوهمان تاریکخانه جایی است که رابطه وقعیت ها را با یکدیگر تاریک میکند دانستگی را از خود و از جهان جدا می کند و جهانی پنداری و ساختگی پدید می آورد و نیز به فریب این جهان و به بردگی آن تن در میدهند همچنانکه بت پرستان بتی را که خود ساخته و پرداخته اند، ستایلی میکنند. سارا کوهمان با بررسی دقیق اندیشه های این سه مرد، به این جا رسیده که با به کار بستن تمثیل تاریکنانه، خواننده را به باریک بینی در فلسفه آنان رهبری کند و از این رو باید متن و تاریکخانه ایند تولوژی را همانگونه که نوشته شده است خواند و پیچ و خم هایی را که کوفمان از آنها گذر کرده با حوصله دنبال کرد تا به نتیجه رسید

 

 

دانلود کتاب تاریکخانه ایدئولوژی