دانلود کتاب سیاستگران دوره قاجار اثر خان ملک ساسانی

 

نظر بخدماتی که فتح علی خان قاجار قوانلو کرده بودشاه سلطان حسین صفوی یکی از جواری خود را که گرجيه ومسمات بخير النساء خسانم بود باو بخشید خان قاجار هم آن جاربه را باستر آباد فرستاد پس از آنکه باستر آباد رفت و با او عزم زفاف کرد آنزن اظهار نمود که از شاه حمل دارد فتحعلی خان او را بمنزل میں ابو جعفر مفیدیه امام جمعه استر آباد فرستاد میر ابو جعفر صورت حال بشاه سلطان حسین نوشت شاه در جواب با خط و مهر خود اظهارات خير النساء را تصدیق نمود.

چندی بعد جاریه گرجیه پسری بدنیا آورد اسمش را محمد حسن میرزا گذاردند طولی نکشید که فتحعلی خان بخراسان رفته کشته شد و محمد حسن خان را برای مون بودن از دشمنان بمیان ترکمانان بردند تا پسروری و جهانداری رسید . آقا محمد خان که از نسب خود کاملا مستحضر بود بهمه سادات اخوی) میگفت چنانکه هنوز در طهران خانواده ای باین اسم و سمت باقی است .

بعلاوه مطابق نوشتجات و روایات متواتر فتحعلی شاه مکرر میخواسته است عمامه صفوی برس ر گذارد وامراء قاجار مخالفت کرده اند . مرحوم آقای حاجی زین العابدین خان کرمانی نواده محمد حسن خان در کتاب صواعق البرهان فی رد دلایل العرفان که در سال ۱۳۳۱ قمری بطبع رسیده این موضوع را در صفحه ۲۶۷ به تفصیل نوشته اند. ناصر الدین شاه هم کاملا باین وقایع آشنا بوده و میخواسته است نسب حقیقی خود را با جلال و احتشام آشکار سازد .

بعلاوه کتاب مذكور در فوق مدارک و اسناد دیگر هم در دست است که این مختصر گنجایش ذکر همه آنها را ندارد . وقتیکه همه این مطالب بطور کلی در نظر گرفته شود معلوم میگردد علت پیشرفت اصلی آقا محمد خان در ابتدای کار خود چه بوده است که سراسر ایران بزودی با و سر فرود آوردند و در رکاب او بجنگهای خونین در شرق وغرب فلات ایران پرداختند .

در زمان آقا محمد خان ایران از نظر لشکر کشی قوی بود و خیلی از همسایگان خود عقب نیفتاده بود ولی در زمان فتحعلی شاه صنایع جنگی در اروپا پیشرفت شایان کرده و ایران از آنها عقب مانده بود برای جبران این عقب افتادگی خواستند با دست خارجیها اصلاحاتی بنمایند در این کشمکش سوابق قدیمی ما از دست رفت و تعلیمات تازه هم بما ندارند .

در قرن سیزدهم پس از آن هرج و مرجهای داخلی و تغییر سلطنت در سه خانواده و خشکسالی و قحطی پی درپی و بیماریهای گوناگون ایران جسماً ومعناً ضعيف و ناتوان گردید ولی با همه اینها موقعیت جغرافیائی و سوابق فرهنگی ایران طوری بوده و هست که هنوز حدود جغرافیائی یکی دو قرن گذشته را خواهی نخواهی حفظ کرده در صورتیکه امپراطورهای عظیم مثل اطریش و عثمانی در زد و خوردهای قرن گذشته از هم متلاشی شدند. نتیجه این هرج دو مرجهای داخلی همینطور تا زمان ناصرالدین شاه ادامه داشت دوره سلطنت این پادشاه که پنجاه سال طول کشید یکی از مهمترین ایام تاریخ ایران میباشد که کتاب ماروی همین سالها نوشته شده است در آن دوره سیاست خارجی برای از بین بردن کلیه شون ملی ما بیشتر از هر وقت و هر عصر بطرف ایران هجوم آورد .

 

 

 

 

دانلود کتاب سیاستگران دوره قاجار