دانلود کتاب هفت اقلیم اثر امین احمد رازی

 

 مخفی نماند که حکمای دقیقه شناس خرد اقتباس اتفاق دارند که نصفی از کره زمین در بحر اعظم که آنرا اوقیانوس خوانند مستورست و نصف دیگر در عالم نمایش و ظهور بصورت بیضه که آنرا در آب افکند و این نصف که مکشوف است نصفی در جانب جنوب افتاده ویرانست و تا نهایت جانب شمال همه آب دارد پس از چهار بخش زمینی یک بخش کمتر عمارت دارد و جمله کوها و بیابانها از این جمله است اگر از روی حقیقت درنگرند دانگی معمور نیست اما عادت چنین رفته که این قطعه راربع مسکون می نامند و ربع مسکون در شمالی خط استواست و خط استوا خطی است که حکما در سطح معدل النهار محاذی روی زمین از مشرق تا مغرب اعتبار کرده اند و هر شهر و ناحیه که برین خط بود شب و روز در انجا برابر باشد و در سالی هشت فصل در ان دیار وقوع یابد دو بهار و دو تابستان ئو پاییز و دو زمستان و اکثر اوقات در آن صحاری و بلدان گل و ریاحین باشد در مجمع الانساب از صور الاقالیم و مسالک الممالک نقل است که جمله ربع مسکون صدساله راه است چنانکه کسی همه وقت در سفر باشد بثدر طاقت و انقدر طعام و شرابی که قاعده است بکار برد و اسایشی که رسم است بجا اورد و از این جمله هشتاد ساله راه بمرور دهور بسبب طوفانها خراب گشته و اب گرفته و بیست سال راه مانده

 و ازین بیست ساله چهارده ساله هم کم امده چه از طرف شمال هفت سالع راه سبب سردی هوا جانور نمیتواند بود از طرف جنوب هفت ساله راه بواسطه گرمی هواذی حیات نمیتواند زیست پس شش ساله راه مانده و اینقدر زمین را حکما هفت قسم کرده اند و هر قسمی را اقلیمی خوانده اند و مجموع را اقالیم سبعه نامیده اند و طول هر اقلیمی از مشرق است تا مغرب و هر اقلیمی که بخط استوا نزدیکتر است درازی و پهنای آن زیاده است از دریاهای اعظم انچه حکما انرا از حساب ربع سکون مسکون گرفته اند پنجست و از بحیرات است نیز پنج و اگرچه محاذی دیگر بحار در این ربع است اما بسبب انکه مبادی ان در ارباع دیگر واقعست از حساب این ربع ندشاته اند و در بحار و بحیرات این ربع جزایر بزرگ و کوچک بسیار است و ایضا پنج کوه رفیع وسیع در این ربع واقعست و عدد مجموع جبال از دویست متجاوز است و قریب بدویست و چهل انهار و جوی بزرگ باشد که عبور ان میسر نشود الا بکشتی

 

برای خرید کتاب هفت اقلیم اثر امین احمد رازی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب هفت اقلیم جلد اول

دانلود کتاب هفت اقلیم جلد دوم