دانلود کتاب تاریخ در ترازو اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب

 

باری مفهوم وسیع تاریخگرایی خود موجب پیدایش یک رشته عقاید در مسایل مربوط به فسفه شد و در فهم و تفسیر تاریخ چنان اهمیتی یافت که فریدریش ماینکه در طی کتابی مفصل بنام پیدایش تاریخگرایی که در باب این مکتب نوشت آن را در دیف فکر اصلاح مذهب و در واقع در دنبال آن بمثابه دومین بهره عمده یی شمرد که فرهنگ المانی به جهان هدیه کرده است و بلکه عالیترین اندیشه یی شمرد که فکر انسان تا کنون درباب فهم امور انسانی بدان نایل امده است.
در مفهوم وسیع کلمه تاریخگرایی عبارتست از قول به اینکه هرچه مورد تصور و شناخت انسان هست باید همواره چون حاصل بالفعل یک رشته مستمر توسعه و تکامل تلقی شود که ان رشته را باید در تاریخ و گذشته ان امر دنبال کرد.
با توجه به اینکه تاریخ درین مفهوم عبارتست از شناخت مراحل و احوالمتوسط که در طی زمان تدریجا برای انچه موضوع علم است تحقق یافته باشد ارزیابی درست هرچیز از دیدگاه مورخ فقط وقتی ممکن است که موقع و محل ان چیز در جریان سیرتکامل و در رشته تحولی که وضع فعلی ان چیز فقط یک مرحله از دگرگونی انست بررسی شود.

 برای خرید کتاب تاریخ در ترازو  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ در ترازو