دانلود کتاب اعترافات اثر ژان ژاک روسو ترجمه بهروز بهزاد

 

 کاریرا که من انجام میدهم شاید بی سابقه باشد و کسی تا امروز از آن تقلید نکرده است.من در نوشتن این کتاب قصد دارم قیافه حقیقی انسان را همانطور که هست نشان بدهم و این انسان واقعی خودم هستم.
شاید من تنها کسی هستم که میتوانم قلب خودم را احساس کنم و دیگران را نیز خوب میشناسم.البته من مانند دیگران ساخته نشده ام و اگر از انها بهتر نباشم لا اقل میدانم که چیز دیگر هستم و از آن گذشته اگر طبیعت در شکنجه دادن بمن خوبی یا بدی کرده این چیزی است که باید بعد از خواندن سرگذشتم درباره آن قضاوت کنید.روز رستاخیز هر روز واقع شود من در انروز این کتاب را بدست میگیرم و با صدای بلند خواهم گفت: این نامه اعمال من است و آنچه را فکر کرده و یا انجام داده یا دیده ام در آن نوشته ام بدی خوبی را با صداقت گفته ام از بدیها چیزی کتمان نکرده ام و بخوبی چیزی نیفزوده ام و اگر در بعضی جاها شاخ و برگی به حوادث داده ام بدینجهت بوده است که با این مطالب اضافی کمبود حافظه ام را جبران نمایم.

آنچه را که شخصا بآن ایمان داشتم راست و درست دانسته ام و هرگز بچیزیکه ایمان و عقیده نداشتم گواه خلاف نداده ام در این کتاب سعی کرده ام همانطور که هستم خود را نشان بدهم درهرجا که ناپسند و قابل سرزنش بودم یا بزرگواری و صراحت طبع داشتم همه را مانند اینه صاف منعکس ساخته ام.ای خدای بزرگ تو میدانی که من درون خود را بطوریکه تو میدیدی عریان نشان دادم پس توهم تمام کسانیراکه مانند من بودند در برابرم احضار کن تا انها هم اعترافات مرا بشنوند که از بدیهای من نفرت کنند و به بدبختی هایم متاثر شوند.

برای خرید کتاب اعترافات اثر ژان ژاک روسو ترجمه بهروز بهزاد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب اعترافات