دانلود کتاب منطق نوین: مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه اثر صدرالدین محمدبن ابراهیم قوامی شیرازی

مرتبه علم و درجه فضل و بزرگواری مصنف این رساله ملاصدرا مشهورتر و مقامش برتر از شرح و بیان است. و بهمین مقدار بایستی اکتفا نمود که او احیا کننده آثار و ناقد افکار فلاسفه بزرگ اسلامی و مجدد بلکه بانی فلسفه تازه ای است.زیرا مقاصد گذشتگانرا بخوبی توضیح و تشریح و براساس محکمی مسندل و ثابت و حشو و زواید کلامشانرا ساقط و عقاید پراکنده قدما را که در ظاهر متضاد و متناقض بوده با دقت نظر توجیه و تفسیر و نقادی نموده و با یکدیگر توفیق و التیام داده است و با دقت نظر توجیه و تفسیر و نقادی نموده و با یکدیگر توفیق و التیام داده است و با این عمل حکمتی متین و فلسفه نوینی بجهانیان و اهل حقیقت عرضه داشته است.

آراء علمی و فلسفی او جامع بین حکمت استدلالی مشاء و ذوق و مشرب اشراق و رمز و اشارات اهل تصوف و عرفان است.
بهترین معرف هرکسی منشآت و آثار قلم او میباشد که نماینده و نمونه ای از نوع فکر و درجه فهم و استعداد شخص است و کسی که بخواهد بمقام شامخ این فیلسوف عالیقدر پی ببرد بایستی بمطالعه کتب و اثار او بپردازد.

برای خرید کتاب منطق نوین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

آثار و مصنفات این بزرگوار بیشمار است و همه بر عظمت قدر و رفعت مقام و دقت و قوت نظر د ووسعت فکر فکر و نبوغ فهم و ذکاوت و استعداد خارق العاده او دلالت دارد.
یکی از مصنفات این مدقق عالیمقام رساله اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه است که در عین وجازت و اختصار یکی از بهترین نفایش آثار و دارای مزایا و امتیازات بسیار است

 

 

دانلود کتاب منطق نوین