دانلود کتاب شگرف اثر فریدون توللی

 

شعر از دیدگاه کنونی من بر دو گونه است زمان ناپذیر و زمان پذیر. گونه نخست شعری است که زخم نهان یاسر کوفتن های روح تشنه ادمی را بر دیوار حیرت دیرباز به قالب کلام می زند و حالت بهت وی را در عظمت آفرینش و ناشناس بودن غرض آفریدگار به رشته سخن می کشد.چنین شعری از انجا که هرگز کلید طلسم خانه فلسفی بشر به کوشش هیچ دانشور دور اندیشی پیدا نتواند گشت دیروز و امروز و فردا نمی شناسد و در هر قرن و عصر که بر هر فرد و جمع خوانده شود تازه و مانوس و دلپذیر خواهد بود. از این دست است گزیده ابیات حافظ و سعدی و خیام و دیگر همگنان .
اینگونه اشعار که سمند آسا به نوازش نرم ترین تازیانه از کف خدامندگار خویش از دایره افق به در میجهند و جاده توالی اعصار و قرون را تا بازماندن آخرین بشر بر کره خاک در می نوردند از ان دسته اشعاری نیستند که بتوان به زمانی خاصشان مقید کرد و یا از ان کشور و ملتی ویژه شمرد.
سروده هایی از این دست زاده هر قرن و از حلقوم هرفرد که باشد فریاد جاودانه انسان سرگشته و ناتوان است که نمی داند به چه منظورش از عدم برانگیخته و یدین جهان کشیده و از این سامانش به گردونه مرگ تا کدامین نقطه یا کهکشان دو دست گسیل خواهند کرد.

سرایندگان این اشعار جهانگیر و زمان شکاف اگر درد و رنجی می کشند فقط تا آن هنگام است که شعر از مشیمه فکرت آنان پابدین جهان نگذاشته و از استقلال حیاتی که به فرض دور افتادن از مادر نیز پرونده ان است برخوردار نگشته است و روشن است که چنین اشعاری که خود سینه به سینه و دست به دست خرام جاویدانشان را بر گذرگاه بی فرجام زمان آغاز و دنبال می کنند حتی نیازمند آن نیستند تا سراینده به طبع و تدوینشان بپردازد و یا در تذکره ها و سفینه های پرحب و بغض روزگار خود چنانکه معمول است از بهر این نوزدان خورشید روی و ماه شرشت در انتساب به خویش شناسنامه هایی دست و پا کند

برای خرید کتاب شگرف اثر فریدون توللی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب شگرف