دانلود کتاب یوسف در آئینه تاریخ اثر توماس مان ترجمه ذبیح الله منصوری

 طوماس مان تاریخ زندگی یوسف را یک مرتبه ننوشت بلکه این تاریخ بتقریب در مدت بیست سال نشوته شد و در آغاز نویسنده بزرگ آلمانی فقط تاریخ زندگی عبرانیان را در کنعان برشته تحریر در آورد
و بعد بنوشتن تاریخ زندگی یوسف پرداخت و بعد از نوشتن تاریخ زندگی یوسف باز این تاریخ را بطور مرتب ننوشت و ضمن نوشتن این تاریخ کتاب های دیگر را نوشت و منتشر کرد تا این که این کتاب را باتمام رسانید.
سبک نویسندگی توماس مان در کتاب یوسف در آئینه تاریخ سبکی است مخصوص که در ترجمه از آلمانی بزبلن فرانسوی محفوظ مانده و این ناتوان هم که این تاریخ را بزیان فارسی ترجمه کرده ام تا آنجا که توانائی داشتم کوشیدم که سبک نوشینده محفوظ بماند.
در این کتاب تاریخ عبرانیان که توماس مان قبل از تاریخ یوسف نوشته وجود ندارد چون. کتابی مجزی بشمار میآید و حوادث این کتاب از روز ورود یوسف به شکر مصرع شروع می شود تا موقع تدفین جنازه یعقوب و بازگشت فرزندانش از جمله یوسف بمصر

برای خرید کتاب یوسف در آئینه تاریخ اثر توماس مان ترجمه ذبیح الله منصوری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 این تاریخ که نویسنده برای نوشتن آن رنج برده بود هرگز کهنه نمی شود و در اعصار آینده تازگی خود را حفظ خواهد کرد و همان طور که ما امروز از خواندن این کتاب استفاده می کنیم و لذت میبریم در ادوار آینده هم مردم از مطالعه این اثر استفاده خواهند کرد و لذت خواهند برد.
در بعضی از قسمت های این کتاب هنگام مکالمه دو یا چند نفر نحوه مکالمه طوری است که در چند مورد خواننده حس میکند که موضوع گفتگو تکرار می شود و آن تکرار از طرف نویسنده کتاب عمدی می باشد تا سبک گفتگوی مردم قدیم مصر محفوظ بماند و مترجم که علاقه بحفظ روش نویسندگی توماس مان داشته آنهارا ذکر کرده است.

 کسانی که بکشورهای اروپا و امریکا مسافرت کرده اند میدانند که کتاب یوسف در آئینه تاریخ در آن ممالک چقدر ارزش دارد و کسانی هم که در مسیر ادب مغرب زمین هستند از منزلت این کتاب در کشورهای دیگر آگاه می باشند و مترجم می تواند بگوید که این کتاب یکی از آثار تاریخی و ادبی برجسته قرن بیستم است.

تا روزی که طوماس مان این کتاب را ننوشته بود اطلاعات مهم راجع به یوسف از حدود آنچه در کتب قدیم نوشته بودند و بیشتر به افسانه شباهت داشت تجاوز نمیکرد.
مجموع اطلاعات مردم راجع به یوسف از مطالب پنج یا شش صفحه این کتاب تجاوز نمی نمود و طوماس مان با نوشتن این اثر خدمتی بسزا برای فهمانیدن تاریخ یوسف بجهانیان کرد.

 

 

 

 

دانلود کتاب یوسف در آئینه تاریخ