دانلود کتاب مصاحبه با تاریخ اثر اوریانا فالاچی ترجمه پیروز ملکی

 

این کتاب در طی دو سال به وجود آمد : دو سالی که صرف تهیه این مصاحبه ها برای روزنامه ام اورپئو کردم.به نزد این شخصیت ها رفتم و هر بار تنها جویای اطلاعاتی که در پی این پرسش نبودم که از چه بابت با ما تفاوت دارند؟ این با ملاقات ها غالبا بسیار خسته کننده بود.
در پاسخ تقاضای وعده ملاقات تقریبا همواره سکوت اختیار می کردند یا جوابی سرد و منفی می دادند و اگر بالاخره پاسخ مثبت می دادند ماها می بایست انتظار بکشم تا یکساعت یا نیم ساعت از وقت خود را در اختیارم بگذارند.
هنگامی که عاقبت مرا به حضور می پذیرفتند به لطایف الحیل متوسل می شدم تا بیشتر از ساعت با نیم ساعت موعود نگاهشان دارم.
با اینهمه به انج که می رسیدم لمس حقیقت و کشف اینکه قدرتشان حتی براساس یک ضابطه گزینش نیز توجیه پذیر نیست اسان می شد.درسی یافتم که حاکمان بر سرنوشت هایمان حقیقتا نه از ما بهترند و نه زیرکتر و نه نیرومندتر و نه روشنفکرتر.
بعضی شله جاه طلب تر و در عمل جسورترند.
فقط در چند مورد نادر دریافتم که در حضور کسانی هستم که برای هدایت یا توصیه راهی به جای راهای دیگر افریده شده.
اما اینان دقیقا کسانی بودند که قدرت را در دست نداشتند: برعکس جان بر کف با ان مبارزه کرده بودند یا می کردند.
در مورد انان که به نحوی علاقه مرا برانگیختند یا مسحورم کردند در عین حال که قدرت را در دست داشتند وقت ان رسیده است که اعتراف کنم در مغزم نوعی تردید و در قلبم گونه ای ارضا نشدگی باقی گذاشتند.
در واقع می پسندیئم که در راس هرم قرار دارد ولی چون موفق نمی شدم انچنان که دلخواهم بود به انان اعتقاد داشته باشم نمی توانستم بی گناهشان بدانم. و به طریق اولی نمی توانستم همسفرشان بنگرم.
شاید به این خاطر که قدرت را نمی فهمم: این مکانیسمی که به اعتبارش مرد یا زنی خود را صاحب حق فرمان دادن و تنبیه کردن می انگارد یا مشاهده می کند.
چه در دست یک سلطان مستبد باشد چه در دست یک رئیس جمهور منتخب چه یک ژنرال جانی یک رهبر محبوب نما.
من قدرت را پدیده ای غیر انسانی و پلید می دانم.

ممکن است در اشتباه باشم ولی در نظر من بهشت روی زمین آن روزی از دست نرفت که خدا به ادم و حوا گفت از ان پس باید نان را به عرق پیشانی به کف اورند و در رنج و تعب زاد و ولد کنند.

 

برای خرید کتاب مصاحبه با تاریخ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب مصاحبه با تاریخ جلد اول

دانلود کتاب مصاحبه با تاریخ جلد دوم