ما در کارا کتاب کلیه کتابهارا ضمانت میدهیم.(ضمانت کمی و  کیفی) یعنی هنگامی که شما کتابی را از ما میخرید این کتاب دارای چند ضمانت است که در تماس تلفنی حتما به شما توضیح داده میشود و چند نکته و شرط داشته که پس از آن کتاب را ضمانت تعویض میدهیم.حال تعویض در چه زمان قابل قبول است.فرض بفرمایید کتابی را از ما خریدید و این کتاب با آنچه قرار بوده است به شما تحویل دهیم مغایرت داشته باشد حال این خرید شاید برای چند ماه قبل باشد و شما با گذشت چند ماه متوجه شدید.ما محدودیتی در تعویض نداشته و موظف هستیم کتاب را پس گرفته و کتاب مدنظر را تامین نماییم.اگرچه این مورد بسیار به ندرت اتفاق خواهد افتاد.چون ما هنگام ارسال دقت تخصصی خواهیم داست و این مشگل بسیار به ندرت است . و ما هنگام فروش این قول را می دهیم که در کیفیت و کمیت ضمانت دهیم (ضمانت قیمت وجود ندارد) و بدون محدودیت هر مشگلی پیرامون کمیت و کیفیت کتاب باشد ما در خدمت خواهیم بود.و یک خبر خوب برای کسانی که کتابی میخرند و پس از مدتی متوجه میشوند کتاب خریداری شده برایشان جذاب نیست حتی علاقه ای به ادامه مطالعه کتاب ندارند چه برسد به نگهداری آن در کتابخانه شخصی.ما در این مورد آن کتاب را پس گرفته و معادلش تعدادی کتاب جایگزین معرفی می کنیم(این انتخاب از عناوینی است که ما معرفی می کنیم و انتخاب شما از میان این کتب منتخب خواهد بود)

بنابراین از سایت کارا با خیال آسوده  خرید نمایید.