طی سالها فعالیت در زمینه کتاب آنهم بصورت حرفه ای و تخصصی راجع به خرید کتاب اعم از کتب نایاب و قدیمی و نشریات ادواری سایتها و فروشگاهای زیادی با ما سایت کارا کتاب همکاری می نمایند که خرید از هریم خرید از خود سایت کارا کتاب است.برخی از این سایتها که با مدیریت خود این مجموعه انجام میشود و برخی بصورت نمایندگی در فهرست زیر لینک سایتهای همکار  یا بنوعی نمایندگی های سایت کرا کتاب را معرفی می کنم