انتشارات آگاه در سال کار خود را با چاپ چندین جلد کتاب آغاز نمود در ابتدا این انتشارات بدون دخالت ماشین و تماما با نیروی انسانی اداره میشد که در سال های بعد انسان ها جای خود را به ماشین دادن و انقلابی عظیمی در صنعت چاپ و انتشارات به وجود آوردند این انتشارات تا هم اکنون هم فعالیت خود را ادامه داده است که تاجایی که در سال اخر از ریاست جمهور مدال بعترین کارافرین را گرفته است تمامی پرسنل این انتشارات و گارگاه آن زیر نظر حوضه فعالیت فرهنگی هنری اداره میشود آرزو میشود که موفقیت روز افزونی داشته باشد

فهرست کتاب های انتشارات آگاه

- چند ديدگاه درباره شوروي
ژان‌لوئي بارو؛ مترجم:علي مازندراني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 244 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 3300 نسخه - 275 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
2- خواب زمستاني
گلي ترقي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 148 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1362 - 3300 نسخه - 175 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
3- خاطرات من
پابلو نرودا؛ مترجم:هوشنگ پيرنظر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 528 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - ادامه مطلب     انتخاب
4- خاطره‌اي از آلمان همراه با چند داستان كوتاه
هاينريش بل؛ مترجم:بيژن قديمي؛ مترجم:شهلا حمزاوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 96 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 125 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
5- از كشتارگاه (بهار 51 - تابستان 56)
سعيد سلطان‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 58 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - ادامه مطلب     انتخاب
6- اسرارالتوحيدفي مقامات الشيخ ابي سعيد
مصحح:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 696 صفحه - وزيري - چاپ 2 سال 1367 - 3300 نسخه - 5200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
7- اسرارالتوحيدفي مقامات الشيخ ابي سعيد
مصحح:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 682 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 5000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
8- پويايي جامعه از ديدگاه علم اقتصادي سياسي
م.ح. داويدار؛ مترجم:فرامرز كيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 319 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - ادامه مطلب     انتخاب
9- حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير
مصحح:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 204 صفحه - وزيري - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 1250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
10- حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير
مصحح:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 199 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
11- حقيقتي ديگر
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:ابراهيم مكلا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1366 - 5500 نسخه - 480 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
12- حقيقتي ديگر: ب‍از ه‍م‌ گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ودي‌ ب‍ا دون‌‌ خ‍وان‌
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:ابراهيم مكلا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 308 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 5500 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
13- شاعر آينه ها(بررسي سبك هندي و شعر بيدل )
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 336 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1366 - 5500 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
14- شعله‌ها در باد
ابوالقاسم فرقاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 104 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 150 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
15- شهر سمك: تمدن و فرهنگ آئين عبادي لغات امثال وحكم
پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 204 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1364 - 6600 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
16- كتاب آگاه
گروه‌مولفين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
17- كتاب كار با مربي كودك: برنامه كار سالانه مربي در مهدكودك و كودكستان
توران(ميرهادي) خمارلو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 292 صفحه - وزيري - چاپ 3 سال 1367 - 3300 نسخه - 725 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
18- كوچ
ريچارد آدامز؛ مترجم:شهين احمدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 400 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
19- كوچ‌نشيني در ايران: پژوهشي درباره عشاير و ايلات
سكندر امان‌الهي‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 328 صفحه - وزيري - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
20- ساخت اقتصادي وجنبش كارگري لهستان
پل‌ام سوئيزي؛ پيتر گرين؛ دانيل سنيگر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 157 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
21- سفري به نيكارگوآ
تورج آرامش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 268 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 3300 نسخه - 325 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
22- س‍ل‍طان‌ طري‍ق‍ت‌: س‍وان‍ح‌ زن‍دگ‍ي‌ و ش‍رح‌ آث‍ار اح‍م‍د غ‍زال‍ي‌
نصرالله پورجوادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 311 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - ادامه مطلب     انتخاب
23- سلفاي موسيقي سنتي ايران: پايگي و مواقع ريشگي
بهزاد باشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 80 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 1100 نسخه - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
24- سمك عيار
محمدصادق كاتب‌اردبيلي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - چاپ 1 سال 1362 - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
25- سير تحولي سينما
جان‌هوار لاوس؛ مترجم:محسن يلفاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - (در2جلد ) - چاپ 1 سال 1362 - 400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
26- سيماي زن در ميان جمع
هاينريش بل؛ مترجم:مرتضي كلانتري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 448 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
27- ملاحظات فلسفي در دين، علم و تفكر: بينش ديني و ديد علمي
آرامش دوستدار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 138 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - ادامه مطلب     انتخاب
28- مقدمه‌اي بر فلسفه و تاريخ هگل
ژان هيپوليت؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 128 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 1400 نسخه - 350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
29- مقدمه‌اي بر مصورسازي كتاب‌هاي كودكان
نادر ابراهيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 280 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1367 - 7300 نسخه - 700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
30- مقدمه‌اي بر مراحل خلق و توليد ادبيات كودكان
نادر ابراهيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 95 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - ادامه مطلب     انتخاب
31- مقدمه بر فلسفه تاريخ هگل
ژان هيپوليت؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
32- مقدمه‌اي بر فارسي‌نويسي براي كودكان
نادر ابراهيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 112 صفحه - رقعي - چاپ 5 سال 1364 - 2200 نسخه - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
33- مباني نقد اقتصاد سياسي
ماركس گروندريسه؛ مترجم:باقر برهام؛ مترجم:احمد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 588 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 675 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
34- موسيقي سنفنيك
ادوارد داونز؛ مترجم:علي‌اصغر بهرام‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 396 صفحه - وزيري - چاپ 4 سال 1363 - 5500 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
35- مولوي‌نامه: مولوي چه مي‌گويد؟
جلال‌الدين همائي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 590 صفحه - وزيري - چاپ 5 سال 1362 - 3300 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
36- مولوي‌نامه: مولوي چه مي‌گويد؟
جلال‌الدين همائي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 548 صفحه - جلد 2 - وزيري - چاپ 5 سال 1362 - 3300 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
37- روي مدو دف در دادگاه تاريخ
آيكو؛ مترجم:رضا خرم‌آبادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 100 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 3300 نسخه - 125 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
38- تاريخ سانسور در مطبوعات ايران
گوئل كهن - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1360 - ادامه مطلب     انتخاب
39- زوال تمدن سوداگري
رابرت‌ل هايل‌برونر؛ مترجم:علي اسدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 136 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 225 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
40- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 482 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 675 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
41- مجموعه مقالات
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 465 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
42- مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار مسعود كيميائي
گردآورنده:زاون قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 480 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 5500 نسخه - 665 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
43- مجموعه كتاب آگاه: ايلات و عشاير
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 419 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
44- منابع و مسائل آب در ايران
پرويز كردواني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - چاپ 1 سال 1363 - 840 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
45- منابع و مسائل آب در ايران
پرويز كردواني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 504 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 840 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
46- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - (در2جلد ) - چاپ 1 سال 1361 - ادامه مطلب     انتخاب
47- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - چاپ 2 سال 1359 - ادامه مطلب     انتخاب
48- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 452 صفحه - وزيري - چاپ 8 سال 1363 - 5500 نسخه - 500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
49- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 460 صفحه - وزيري - چاپ 7 سال 1363 - 5500 نسخه - 500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
50- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 456 صفحه - جلد 2 - وزيري - چاپ 9 سال 1365 - 2200 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
51- منطق صوري (جلد 2 1 )
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - (در2جلد ) - وزيري - چاپ 10 سال 1366 - 5500 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
52- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 456 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 9 سال 1365 - 2200 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
53- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 704 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1373 - 3300 نسخه - 7000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
54- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 248 صفحه - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 17 سال 1373 - 3300 نسخه - 7000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
55- موسيقي شعر
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 679 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 4 سال 1373 - 3300 نسخه - 12000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
56- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 11 سال 1373 - 3300 نسخه - 8500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
57- انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو
برايان ردهد؛ مترجم:مرتضي كافي؛ مترجم:اكبر افسري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 346 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - 6500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
58- حقوق طبيعي و تاريخي
لئو اشتراوس؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 416 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - 8000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
59- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 222 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1373 - 11000 نسخه - 3000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
60- آيين دادرسي كيفري سلب آزادي تن، بازداشت و حبس در حقوق ايران
هوشنگ ناصرزاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 2500 نسخه - 7000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
61- آثار باستاني و تاريخي لرستان
حميد ايزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 688 صفحه - (در2جلد ) - وزيري - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
62- آثار باستاني و تاريخي لرستان
حميد ايزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - (در1جلد ) - وزيري - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 1450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
63- اصول فلسفه
رنه دكارت؛ مترجم:منوچهر صانعي‌دره‌بيدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 2700 نسخه - 325 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
64- جامعه فئودالي
مارك‌لئوپولدبنژامن بلاك؛ مترجم:بهزاد باشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 368 صفحه - جلد 2 - وزيري - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
65- جنگ الجزاير
ژول روا؛ مترجم:اسدالله مبشري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 175 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
66- جنگ مسلحانه در آنگولا موزامبيك و گينه - بيسائو
بازيل ديويدسن؛ مترجم:اختر شريعت‌زاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 106 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - ادامه مطلب     انتخاب
67- جهان‌بيني علمي
برتراند راسل؛ مترجم:حسن منصور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 295 صفحه - چاپ 3 سال 1360 - ادامه مطلب     انتخاب
68- روانشناسي رشد
علي‌اكبر شعاري‌نژاد؛ مترجم:نورالدين رحمانيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 632 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
69- روانشناسي رشد
علي‌اكبر شعاري‌نژاد؛ مترجم:نورالدين رحمانيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 632 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1367 - 3300 نسخه - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
70- رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات
سيروس پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 105 صفحه - چاپ 6 سال 1360 - ادامه مطلب     انتخاب
71- نظري به فلسفه صدرالدين شيرازي (ملاصدرا)
عبدالمحسن مشكوه‌الديني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 230 صفحه - جلد 2 - چاپ 2 سال 1361 - 300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
72- نظريه علمي تاريخ و جوامع ابتدائي جوامع مبتني بر تيره و طايفه
امانوئل تري؛ مترجم: عباس‌زاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 157 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 3300 نسخه - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
73- نقد آگاه در بررسي آراء و آثار: مجموعه مقالات
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - (در1جلد ) - رقعي - چاپ 1 سال 1361 - 275 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
74- نمايش چيست
مارتين اسلين؛ مترجم:شيرين(خالقي) تعاوني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 135 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
75- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه ...
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 752 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1366 - 5500 نسخه - 1800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
76- قصه داستان كوتاه رمان: مطالعه‌اي در شناخت ادبيات داستاني نگاهي -
جمال ميرصادقي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 339 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - ادامه مطلب     انتخاب
77- مردي از خاكستان
شاعر:طه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 64 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 2200 نسخه - 125 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
78- مقدمه‌اي بر مراحل خلق و توليد ادبيات كودكان
نادر ابراهيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 96 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 125 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
79- ديالكتيك
احمدرضا دهپور؛ مترجم:مصطفي رحيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 148 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 175 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
80- نامه‌هاي زندان
آنتونيو گرامشي؛ مترجم:مريم علوي‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 230 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
81- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 468 صفحه - جلد 2 - وزيري - چاپ 3 سال 1363 - 6600 نسخه - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
82- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 456 صفحه - جلد 3 - وزيري - چاپ 2 سال 1363 - 6600 نسخه - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
83- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 488 صفحه - جلد 4 - وزيري - چاپ 2 سال 1363 - 6600 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
84- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 632 صفحه - جلد 5 - وزيري - چاپ 2 سال 1364 - 6600 نسخه - 1350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
85- سمك عيار
عبدالله كاتب‌ارجاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 434 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 5 سال 1363 - 6600 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
86- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ پرويز ‌خانلري؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - (در2جلد ) - وزيري - چاپ 4 سال 1363 - 3000 نسخه - ادامه مطلب     انتخاب
87- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ پرويز ‌خانلري؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 428 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 6 سال 1363 - 3000 نسخه - 2100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
88- پژوهش و نگارش: راهنماي نوشتن مقاله رساله و كتاب تحقيقي
علي صلحجو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 68 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
89- سه ديدگاه درباره اصلاحات در شوروي چين يوگسلاوي
گردآورنده:هرمز همايون‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
90- بخاراي من ايل من: مجموعه داستان
محمد بهمن‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 348 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3800 نسخه - 1250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
91- كوه جادو
توماس نان؛ مترجم:حسن نكوروح - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 447 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 4400 نسخه - 3500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
92- ادبيات و بازتاب آن
ويليام‌جوزف گريس؛ مترجم:بهروز عزبدفتري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 145 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
93- در شناخت انديشه هگل
روژه گارودي؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 268 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
94- تركستان نامه: تركستان در عهد هجوم مغول
واسيلي‌ولاديميروويچ بارتولد؛ مترجم:كريم كشاورز - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 688 صفحه - جلد 2 - وزيري - چاپ 2 سال 1366 - 2500 نسخه - 4000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
95- تعهد كامو: م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ائ‍ي‌ از آل‍ب‍ر ك‍ام‍و در زم‍ي‍ن‍ه‌ه‍اي‌ ادب‍ي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌
مصطفي رحيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
96- امپرياليسم زدگي اقتصادايران
حسن توانايان‌فرد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 190 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - ادامه مطلب     انتخاب
97- آمريكا در دو قرن = رويا و تاريخ
كلود ژولين؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 556 صفحه - وزيري - چاپ 2 سال 1367 - 3300 نسخه - 2600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
98- آمريكاي بزرگ وحقوق بشر
نوآم چامسكي؛ مترجم:بهزاد باشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 64 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 150 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
99- ايلات و عشاير
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 424 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
100- اقتصاد اتحاد شوروي
خاچاطوزف؛ مترجم:حسن منصور؛ مترجم:ح. كلجاهي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 399 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 575 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
101- تاريخ تمدن
علي شريعتي - دفتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار معلم شهيد دكتر علي شريعتي،موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1361 - 480 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
102- تاريخ سانسور در مطبوعات ايران
گوئل كهن - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 266 صفحه - جلد 1 - رقعي - چاپ 2 سال 1360 - 3300 نسخه - 320 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
103- تاريخ عرب
فيليپ خليل‌حتي؛ مترجم:ابوالقاسم پاينده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي - 1059 صفحه - وزيري - چاپ 2 سال 1366 - 3300 نسخه - 3500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
104- تاريخ مدارس ايران ازعهدباستان تا تاسيس دارالفنون
حسين سلطانزاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 51520 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
105- تاريخ موسيقي خاور زمين
هنري جورج‌فارمر؛ مترجم: بهزادباشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 452 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1366 - 2500 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
106- تكوين دومين جنگ سرد جهاني
فرد هاليدي؛ مترجم:هرمز همايون‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 392 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
107- ويتنام ميهن بازيافته
نگوين؛ خاك‌وين؛ مترجم:جهانگير افكاري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 143 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 175 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
108- زندگي و آثار نيچه
ايو فرنتسل؛ مترجم:فرشته كاشفي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 201 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - ادامه مطلب     انتخاب
109- حقوق بين‌الملل خصوصي: تابعيت، اقامتگاه، وضع بيگانگان
بهشيد ارفع‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 311 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
110- سمك عيار
فرامرز ارجاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - جلد 1 - چاپ 7 سال 1369 - 2200 نسخه - 3000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
111- سمك عيار
فرامرز ارجاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 457 صفحه - جلد 2 - چاپ 5 سال 1369 - 2200 نسخه - 3100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
112- سمك عيار
فرامرز ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 454 صفحه - جلد 3 - چاپ 5 سال 1369 - 2200 نسخه - 3100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
113- سمك عيار
فرامرز ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 467 صفحه - جلد 4 - چاپ 3 سال 1369 - 3300 نسخه - 3100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
114- سمك عيار
فرامرز ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 626 صفحه - جلد 5 - چاپ 3 سال 1369 - 3300 نسخه - 3700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
115- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3300 نسخه - 950 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
116- اگر شبي از شبهاي زمستان مسافري
ايتالو كالوينو؛ مترجم:ليلي گلستان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 371 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
117- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 248 صفحه - (در1جلد ) - چاپ 12 سال 1369 - 3000 نسخه - 1850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
118- چهار گفتار درباره زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 132 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 2200 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
119- يه شب ماه مياد
مصطفي زماني‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 179 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 2200 نسخه - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
120- جهان به كجا مي‌رود؟ پيامدهاي اجتماعي انقلاب صنعتي دوم
آدام شاف؛ مترجم:فريدون نوابي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 251 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
121- مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار مسعود كيميائي
گردآورنده:زاون قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3300 نسخه - 2000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
122- جايي چراغي روشن است
محمد زرين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 234 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
123- درباره اميرياليسم
سازمان‌ايرلند؛ مترجم:كاظم دانشيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
124- درباره روح انتقاد و انتفاد روح: كالبدشكافي
باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 80 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 2200 نسخه - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
125- در طلوع آزادي جاي شهداي خالي
گردآورنده:نورالدين بزرگمهر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 75 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - ادامه مطلب     انتخاب
126- در نبردي مشكوك
جان‌ارنست استاين‌بك؛ مترجم:محمد قاضي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 375 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 380 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
127- درود بر كاتولونيا: گزارشي ازجنگ داخلي اسپانيا
جورج اورول؛ مترجم:تورج آرامش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 236 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
128- دو نقد: سفري به كليدر نقش زن درفيلمهاي كيميايي
پرتو نوري‌علا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 68 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 2200 نسخه - 160 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
129- بدرالدين مزدكي ديگر
رحيم رئيس‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 109 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 150 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
130- زندگي دلورس ايباروي: لاپاسيورناريا
دلورس ايباروري؛ مترجم:هادي لنگرودي؛ مترجم:عباس راد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 426 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
131- برنامه‌نويسي بيسيك بزبان ساده براي كامپيوترهاي كو چك
مترجم:فرامرز ناصرآزاد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 18 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
132- امپرياليسم‌زدگي اقتصاد ايران
حسن توانايان‌فرد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 190 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1361 - 225 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
133- هنر نظامي جنگ خلق
فونگوين جياپ؛ گردآورنده:راسل استنلر؛ مترجم:احمد تدين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 330 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1359 - 300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
134- آئين ها و نمادهاي آشناسازي: رازهاي زادن و دوباره زادن
ميرچا الياده؛ مترجم:نصرالله زنگوئي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 287 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3700 نسخه - 675 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
135- فرهنگ لري
حميد ايزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 159 صفحه - وزيري - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
136- نقد آگاه در بررسي آراء و آثار: مجموعه مقالات
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 288 صفحه - جلد 4 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1364 - 5500 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
137- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 454 صفحه - وزيري - چاپ 5 سال 1362 - 5000 نسخه - 500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
138- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 452 صفحه - وزيري - چاپ 8 سال 1363 - 5500 نسخه - 500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
139- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 452 صفحه - جلد 2 - وزيري - چاپ 7 سال 1363 - 5500 نسخه - 500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
140- منطق نوين: مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه
محمدبن‌ابراهيم صدرالدين‌شيرازي؛ مترجم:عبدالمحسن مشكوه‌الديني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 712 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1362 - 5500 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
141- شهرنشيني در ايران
فرخ حساميان؛ گيتي اعتماد؛ محمدرضا حائري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 214 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 1350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
142- فهم نظريه‌هاي سياسي
توماس اسپريگن؛ مترجم:فرهنگ رجايي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 2200 نسخه - 300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
143- شمال - جنوب: بحران عمومي شمال - جنوب: همكاري براي بهبودوضع جهان
ويلي برانت؛ مترجم:هرمز همايون‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 664 صفحه - (در2جلد ) - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 2200 نسخه - 975 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
144- شمال - جنوب: بحران عمومي شمال - جنوب: همكاري براي بهبودوضع جهان
مترجم:هرمز همايون‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 664 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
145- گروندريسه: مباني نقد اقتصاد سياسي
كارل ماركس؛ مترجم:باقر پرهام؛ مترجم:احمد تدين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 588 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 675 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
146- حقوق بين‌الملل خصوصي
جواد عامري؛ هوشنگ عامري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 212 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1362 - 2300 نسخه - 250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
147- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 455 صفحه - وزيري - چاپ 3 سال 1363 - 3300 نسخه - 780 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
148- اندازه گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
149- اندازه گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 222 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1365 - 2200 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
150- اندازه گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1367 - 3000 نسخه - 370 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
151- مديريت مالي
بريگام؛ جان‌فردريك وستون؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 2 سال 1362 - 3000 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
152- مديريت مالي
ايگن‌اف. بريگام؛ جان‌فردريك وستون؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 3 سال 1363 - 3000 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
153- مديريت مالي
يوجين بريگام؛ فرد وستون؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري - چاپ 6 سال 1367 - 3000 نسخه - 750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
154- طب داخلي براي بهيار
محمد بهشتي؛ ذبيح‌الله عزيزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 316 صفحه - وزيري - چاپ 6 سال 1366 - 3300 نسخه - 300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
155- طب داخلي براي بهيار
محمد بهشتي؛ ذبيح‌الله عزيزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 300 صفحه - وزيري - چاپ 5 سال 1363 - 3300 نسخه - 300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
156- وجدان زنو
ايتالواسووو؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 466 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
157- عارف قزويني: شاعر ترانه ملي
محمدعلي سپانلو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 68 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 1500 نسخه - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
158- يادداشتها: دوره كامل پنج جلدي
صدرالدين عيني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1032 صفحه - (در5جلد ) - وزيري - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
159- پرسش و پاسخ پزشكي درباره بيماريهاي چشم گوش دهان بيماري گلو
هاري.ر.فيشر؛ مترجم:سياوش آگاه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 128 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
160- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم)
محمد نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 4200 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
161- Concise Dictionary Of Law
ويراستار:Eli Martin - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 460 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1374 - 1500 نسخه - 9200 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
162- مديريت مالي
فرد وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 488 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 17 سال 1374 - 3200 نسخه - 8500 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
163- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 262 صفحه - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 18 سال 1374 - 5400 نسخه - 8500 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
164- كاربرد باليني گازهاي خون و تعادل اسيد و باز
مسعود علي‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 180 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 2200 نسخه - 5600 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
165- كوچ‌نشيني در ايران: پژوهشي درباره عشاير و ايلات
سكندر امان‌الهي‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 318 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1374 - 3300 نسخه - 6500 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
166- زبانشناسي جديد
مانفرد بيرويش؛ مترجم:محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1374 - 3300 نسخه - 3800 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
167- آواشناسي (فونتيك)
علي‌محمد حق‌شناس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 192 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1374 - 3300 نسخه - 3900 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
168- زبانشناسي نوين، نتايج انقلاب چامسكي
نيل اسميت؛ ديرد ويلسون؛ مترجم:ابوالقاسم سهيلي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 472 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 8500 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
169- فلسفه كانت، بيداري از خواب دگماتيسم بر زمينه سير فلسفه دوران نو
ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌جلالي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 488 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1374 - 3300 نسخه - 9500 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
170- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1374 - 5500 نسخه - 3600 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
171- خصوصي‌سازي از تئوري تا عمل: مجموعه مقالات
مهدي تقوي؛ فريبرز رئيس‌دانا؛ فيروزه خلعت‌بري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 1000 نسخه - 8000 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
172- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 13 سال 1374 - 3300 نسخه - 9000 ريال - 0 ادامه مطلب     انتخاب
173- قوم لر، پژوهشي درباره پيوستگي قومي و پراكندگي جغرافيايي لرها در ايران
سكندر امان‌الهي‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 6000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
174- اصول روابط بين‌الملل
هوشنگ عامري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 402 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 9644160029 ادامه مطلب     انتخاب
175- فيلمهاي برگزيده سينماي ايران در دهه 60
گردآورنده:زاون قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 284 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 0 -001-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
176- درباره زبان: مجموعه مقالات
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 148 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1374 - 3300 نسخه - 3000 ريال - 9644160053 ادامه مطلب     انتخاب
177- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 سال 1374 - 3300 نسخه - 4500 ريال - 9644160177 ادامه مطلب     انتخاب
178- نشانه‌ها و معاينه باليني بيماري‌هاي قلب و عروق
علي‌اكبر توسلي؛ ويراستار:محمدرضا شيرواني؛ مترجم: موسوي‌كلانتري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 520 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 23000 ريال - 4 -030-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
179- فلسفه كانت: بيداري ازخواب دگماتيسم برزمينه سيرفلسفه دوران نو
ميرعبدالحسين تقيب‌زاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 488 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
180- فلسفه كانت: بيداري از خواب دگماتيسم
ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌جلالي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 488 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 2200 نسخه - 800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
181- فليكس يعني خوشبختي: زندگي فليكس دزرژينسكي
يوري كورلكوف؛ مترجم:رحيم رئيس‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 4280 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
182- فاشيسم وديكتاتوري
نيكوس پولانزاس؛ مترجم: احسان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1361 - 375 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
183- فاوست (بخش اول ودوم )
يوهان‌ولفگانگ فون‌گوته؛ مترجم:فاطمه مبشري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 430 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
184- فاوست: بخش(1و2)
يوهان‌ولفگانگ فون‌گوته؛ مترجم:اسدالله مبشري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 432 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1367 - 3300 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
185- فرديت خلاق نويسنده وتكامل ادبيات
ميخائيل فرايخپكو؛ مترجم:نازي عظيما - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 456 صفحه - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
186- فرهنگ لري
حميد ايزدپناه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 159 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
187- ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتين در شيلي
گابريل گارسياماركز؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
188- ماهيت دولت در جهان سوم
اورس؛ مترجم:بهروز توانمند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 316 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 3000 نسخه - 315 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
189- ماهيت دولت در جهان سوم
تيلمان‌تونيس اورس؛ مترجم:بهروز توانمند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 315 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - ادامه مطلب     انتخاب
190- مكتبهاي اقتصادي شامل: سيستمهاي اقتصادي مكاتب
حسن توانايان‌فرد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1350 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
191- مصدق و اقتصاد
حسن توانايان‌فرد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 360 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - ادامه مطلب     انتخاب
192- اگزيستانسياليسم چيست؟
ويليام بارت؛ مترجم:منصور مشكين‌پوش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي (فرانكلين) - 190 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1362 - 3000 نسخه - 240 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
193- سفرنامه راولينسون: گذراز زهاب به خوزستان
هنري‌كرزيك راولينسون؛ مترجم:سكندر امان‌اللهي‌جهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 156 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
194- درباره زبان: مجموعه مقالات
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 148 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1367 - 3300 نسخه - 400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
195- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 542 صفحه - رقعي - چاپ 6 سال 1362 - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
196- زبانشناسي نوين: نتايج انقلاب چامسكي
نيل اسميت؛ ديردري ويلسون؛ مترجم:ابوالقاسم سهيلي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 472 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
197- زبانشناسي جديد
مانفرد بي‌يرويش؛ مترجم:محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1363 - 2200 نسخه - 225 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
198- نقد آگاه
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 400 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
199- نقد آگاه در بررسي آراء و آثار: مجموعه مقالات
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 225 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
200- نقد آگاه در بررسي آراء و آثار: مجموعه مقالات
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 251 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 275 ريال - ادامه مطلب

- مديريت مالي
فردجي وستون؛ يوجين‌ف يريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 486 صفحه - چاپ 8 سال 1368 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
202- دو گفتار درباره خنياگري و موسيقي ايران
مري بوريس؛ هنري جورج‌فارمر؛ مترجم:بهزاد باشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 139 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
203- سلوك روحي بتهوون
ج.و.ن ساليوان؛ مترجم:كامران فاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 197 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3300 نسخه - 850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
204- منطق صدري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - جلد 2 - چاپ 11 سال 1368 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
205- موسيقي شعر
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 679 صفحه - جلد 79 - چاپ 2 سال 1368 - 5300 نسخه - 3750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
206- مباني فلسفه
آصفه آصفي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 654 صفحه - وزيري - چاپ 4 سال 1371 - 2200 نسخه - 5500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
207- هانري كربن: آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني
داريوش شايگان؛ باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 480 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 3700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
208- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 542 صفحه - رقعي - چاپ 7 سال 1371 - 4400 نسخه - 3500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
209- مجموعه آثار " 33 " گفتگوهاي تنهايي بخش اول
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 704 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1371 - 5500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
210- مجموعه آثار " 33 " گفتگوهاي تنهايي بخش دوم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 672 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1371 - 5500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
211- فهم نظريه‌هاي سياسي
تامس اسپريگنز؛ مترجم:فرهنگ رجايي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي - چاپ 4 سال 1371 - 3300 نسخه - 1600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
212- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 6 سال 1371 - 5500 نسخه - 3800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
213- مديريت مالي
فرد وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 486 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 12 سال 1371 - 5500 نسخه - 2800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
214- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 14 سال 1371 - 5500 نسخه - 2750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
215- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 222 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1371 - 5500 نسخه - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
216- آواشناسي (فونتيك)
محمدعلي حق‌شناس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 189 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1371 - 3300 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
217- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1368 صفحه - وزيري - چاپ 3 سال 1371 - 6500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
218- اسرارالتوحيد مقامات الشيخ ابي سعيد
مصحح:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1320 صفحه - وزيري - چاپ 3 سال 1371 - 15000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
219- حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير
جمال‌الدين لطف‌الله؛ مصحح:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - وزيري - چاپ 3 سال 1371 - 2500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
220- روانشناسي پرورشي در روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - وزيري - چاپ 6 سال 1371 - 4100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
221- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - وزيري - چاپ 7 سال 1371 - 4100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
222- داستانهاي شاهنامه كيكاوس تا كيخسرو
مترجم:محمود كيانوش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 244 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 2000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
223- شاعر آئينه‌ها
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 338 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1371 - 2200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
224- شكوفه حيرت
محمود كيانوش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 568 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 5000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
225- مكبث
ويليام شكسپير؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 100 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
226- اصفهان
نصرالله كسرائيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 168 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1371 - 25000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
227- زندگي شومان (1856 - 1810)
جون شيسل؛ مترجم:بهزاد باشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 2700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
228- مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار بهرام بيضايي
گردآورنده:زوان قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 532 صفحه - جلد 2 - رقعي - چاپ 2 سال 1371 - 3300 نسخه - 3900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
229- مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار بهرام بيضايي
گردآورنده:زوان قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 532 صفحه - جلد 1 - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 3900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
230- بخاراي من ايل من: مجموعه داستان
محمد بهمن‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 348 صفحه - رقعي - چاپ 4 سال 1371 - 5500 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
231- ترانه زمين (زندگي گوستا و مالر)
كورت بلاوكف؛ مترجم:علي‌اصغر بهرام‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 400 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 2700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
232- قوم لر
سكندر امان‌الهي‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 2000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
233- زندگي ژول ورن
ژول ورن؛ مترجم:علي‌اصغر بهرام‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 451 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 2900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
234- اصول روابط بين الملل
هوشمند عامري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 280 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 1800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
235- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 14 سال 1377 - 7700 نسخه - 6000 ريال - 964-416-007-X ادامه مطلب     انتخاب
236- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم)(كليات، تابعيت، اقامتگاه وضع اتباع بيگانه‌و تعارض قوانين ودادگاهها
محمد نصيري؛ تهيه و تنظيم:مرتضي كاخي؛ تهيه و تنظيم:مرتضي نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 5 سال 1377 - 5500 نسخه - 7000 ريال - 8 -011-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
237- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 12 سال 1377 - 7700 نسخه - 7000 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
238- رياضيات عمومي
منوچهر وصال - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - وزيري - چاپ 3 سال 1363 - 3300 نسخه - 400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
239- ديالكتيك
پل فوليكه؛ مترجم:مصطفي رحيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1359 - 5500 نسخه - 175 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
240- چهار گفتار درباره زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 132 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1363 - 2200 نسخه - 175 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
241- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 153 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1363 - 2200 نسخه - 200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
242- روندشكل گيري شهرومراكز مذهبي درايران
حسين سلطان‌زاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 227 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1362 - 3300 نسخه - 350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
243- روزگاري در شورآباد
ح.ش. شورآبادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 276 صفحه - 3800 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
244- استقرار شريعت در مذهب مسيح
هگل؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1370 - 3300 نسخه - 900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
245- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 714 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1370 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
246- ايرانيان مهاجر در ايالات متحده پژوهش در حاشيه‌نشيني دوگانه
عبدالمعبود انصاري؛ مترجم:ابوالقاسم سري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 192 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1370 - 3300 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
247- روان‌شناسي پرورشي (روان‌شناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري - چاپ 5 سال 1370 - 5500 نسخه - 2500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
248- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 222 صفحه - رقعي - چاپ 4 سال 1370 - 5500 نسخه - 950 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
249- درباره زبان: مجموعه مقالات
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 148 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1370 - 3300 نسخه - 740 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
250- زبانشناسي جديد
مانفرد يرويش؛ مترجم:محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1370 - 3300 نسخه - 950 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
251- مسايل زبان‌شناسي نوين (ده مقاله)
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1370 - 330 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
252- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي - چاپ 4 سال 1370 - 750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
253- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 154 صفحه - رقعي - چاپ 4 سال 1370 - 4400 نسخه - 750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
254- مديريت مالي
فردوستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري - چاپ 10 سال 1370 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
255- صور خيال در شعر فارسي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 748 صفحه - وزيري - چاپ 4 سال 1370 - 5500 نسخه - 3500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
256- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 464 صفحه - (در2جلد ) - وزيري - چاپ 13 سال 1370 - 2400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
257- حقوق بين‌المللي خصوصي
بهشيد ارفع‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 2 سال 1370 - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
258- كتاب كار مربي كودك
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 292 صفحه - وزيري - چاپ 14 سال 1370 - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
259- تاريخ زمين لرزه‌هاي ايران
ن.ن. اميرسر؛ اچ.پي. ملويل؛ مترجم:ابوالحسن رده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 690 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1370 - 7000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
260- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي - موسسه انتشارات نگاه،موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 768 صفحه - رحلي - ادامه مطلب     انتخاب
261- اتوبيوگرافي آليس بي. تكلاس
گرترود استاين؛ مترجم:پروانه ستاري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 456 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1370 - 2300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
262- سفرنامه ابن بطوطه
محمدبن‌علي ابن‌بابويه؛ مترجم:محمدعلي موحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 660 صفحه - جلد 1 - وزيري - چاپ 5 سال 1370 - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
263- سفرنامه ابن بطوطه
محمدبن‌علي ابن‌بابويه؛ مترجم:محمدعلي موحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 516 صفحه - جلد 2 - وزيري - چاپ 5 سال 1370 - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
264- كوچ‌نشيني در ايران
سكندر امان‌الهي‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 328 صفحه - وزيري - چاپ 3 سال 1370 - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
265- حقوق بين‌الملل خصوصي شامل: تعارض قوانين و تعارض دادگاهها
بهشيد ارفع‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 174 صفحه - جلد 2 - 3300 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
266- بخاراي من ايل من: مجموعه داستان
محمد بهمن‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 348 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 5500 نسخه - 1250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
267- از آستارا تا استارباد: آثار و بناهاي تاريخي مازندران غربي
منوچهر ستوده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 926 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 30000 ريال - 1 -023-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
268- از آستارا تا استارباد: آثار و بناهاي تاريخي مازندران شرقي
منوچهر ستوده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 610 صفحه - جلد 4 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 22000 ريال - 9 -033-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
269- مسائل زبانشناسي نوين (ده مقاله)
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 218 صفحه - رقعي (مقوايي) - چاپ 4 سال 1375 - 3300 نسخه - 4300 ريال - 964-416-010-X ادامه مطلب     انتخاب
270- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم)(كليات، تابعيت، اقامتگاه وضع اتباع بيگانه‌و تعارض قوانين ودادگاهها
محمد نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1375 - 5500 نسخه - 4800 ريال - 8 -011-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
271- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي‌تقي پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 9 سال 1375 - 5500 نسخه - 5500 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
272- تاريخ نيشابور
ابوعبدالله حاكم‌نيشابوري؛ مترجم:محمدبن‌حسين خليفه‌نيشابوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 412 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 7 -020-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
273- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 510 صفحه - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1375 - 3300 نسخه - 19500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
274- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 558 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1375 - 3300 نسخه - 19500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
275- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 15 سال 1375 - 6500 نسخه - 13500 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
276- از آستارا تا استارباد: آثار و بناهاي تاريخي مازندران شرقي (بخش دوم)
منوچهر ستوده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 656 صفحه - جلد 5 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 22000 ريال - 7 -034-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
277- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 712 صفحه - رقعي (مقوايي) - چاپ 4 سال 1375 - 2200 نسخه - 14000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
278- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 671 صفحه - جلد 2 - رقعي (مقوايي) - چاپ 4 سال 1375 - 3850 نسخه - 24500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
279- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 704 صفحه - جلد 1 - رقعي (مقوايي) - چاپ 4 سال 1375 - 3850 نسخه - 24500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
280- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 816 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 3 سال 1375 - 3300 نسخه - 7000 ريال - 964-416-026-X ادامه مطلب     انتخاب
281- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 460 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 19 سال 1375 - 5500 نسخه - 12000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
282- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 11 سال 1375 - 8400 نسخه - 4900 ريال - 964-416-007-X ادامه مطلب     انتخاب
283- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام ...
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 748 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1375 - 3300 نسخه - 19500 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
284- شاعري در هجوم منتقدان: نقد ادبي در سبك هندي پيرامون شعر حزين لاهيجي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 512 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 3 -019-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
285- حقوق طبيعي و تاريخي
لئو اشتراوس؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 416 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 6 -026-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
286- نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي
محمود روح‌الاميني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 380 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 8500 ريال - 0 -029-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
287- جهان به كجا مي‌رود؟ پيامدهاي اجتماعي انقلاب صنعتي دوم
آدام شاف؛ مترجم:فريدون نوايي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 7000 ريال - 4 -027-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
288- شهرنشيني در ايران
فرخ حساميان؛ گيتي اعتماد؛ محمدرضا حائري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 7500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
289- انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو
برايان ردهد؛ مترجم:مرتضي كاخي؛ مترجم:اكبر افسري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 340 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 8 -025-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
290- جهان‌بيني علمي
برتراند راسل؛ مترجم:حسن منصور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 236 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 10000 ريال - 964-416-086-X ادامه مطلب     انتخاب
291- جهان در مغز
عبدالرحمن نجل‌رحيم - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 120 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 22500 ريال - 9 -114-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
292- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 21 سال 1378 - 5000 نسخه - 21000 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
293- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم)(كليات، تابعيت، اقامتگاه وضع اتباع بيگانه‌و تعارض قوانين ودادگاهها
محمد نصيري؛ ويراستار:مرتضي كاخي؛ ويراستار:مرتضي نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 6 سال 1378 - 5000 نسخه - 7500 ريال - 8 -011-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
294- از پنجره‌هاي زندگاني (برگزيده غزل امروز ايران)
گردآورنده:محمد عظيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 802 صفحه - 5500 نسخه - 3500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
295- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1372 - 3300 نسخه - 1800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
296- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1372 - 5500 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
297- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1372 - 5500 نسخه - 4000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
298- حقوق بين‌الملل خصوصي
بهشيد ارفع‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 174 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1372 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
299- اقتصاد خرد
محمود منتظرظهور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 536 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1372 - 2200 نسخه - 6500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
300- روانشناسي پرورشي در روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري - چاپ 9 سال 1372 - 3300 نسخه - 6000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
301- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي - چاپ 7 سال 1372 - 11000 نسخه - 2000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
302- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري - چاپ 5 سال 1372 - 3300 نسخه - 2000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
303- تئوريهاي مديريت
كمال پرهيزكار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 220 صفحه - وزيري - چاپ 4 سال 1372 - 3300 نسخه - 2500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
304- مديريت مالي
فردوستون ويوجين‌بريگام؛ مترجم:پرويز مشيرزاده‌مويدي؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 14 سال 1372 - 3300 نسخه - 4000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
305- بتهوون به روايت معاصرانش
اي.جي. سونك؛ مرتضي افتخاري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 256 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1372 - 2200 نسخه - 2500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
306- حقوق بين‌الملل خصوصي
بهشيد ارفع‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1372 - 3300 نسخه - 2500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
307- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 سال 1372 - 5500 نسخه - 5000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
308- مديريت مالي
فرد وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 486 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 13 سال 1372 - 5500 نسخه - 3500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
309- گفت‌وگو با بهرام بيضايي
زاون فوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 335 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1372 - 2200 نسخه - 3350 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
310- منطق صوري
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 248 صفحه - (در2جلد ) - وزيري (شوميز) - چاپ 15 سال 1372 - 3300 نسخه - 3400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
311- آثار گوناگون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1070 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1372 - 3300 نسخه - 6500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
312- كتاب كار مربي كودك: برنامه كارسالانه مربي در مهد كودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 289 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 5 سال 1372 - 3300 نسخه - 2500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
313- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در نظور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 732 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 5 سال 1372 - 5000 نسخه - 6000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
314- كتاب كار مربي كودك: برنامه كارسالانه مربي در مهد كودك و كودكستان
توران(ميرهادي) خمارلو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 300 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 7 سال 1375 - 3300 نسخه - 8000 ريال - 1 -040-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
315- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 154 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1375 - 3300 نسخه - 4200 ريال - 964-416-038-X ادامه مطلب     انتخاب
316- گروندريسه: مباني نقد اقتصاد سياسي
كارل ماركس؛ مترجم:باقر پرهام؛ مترجم:احمد تدين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1375 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 1 -037-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
317- فارماكولوژي پرستاري
سيدني‌جان هاپكينز؛ مترجم:بيژن جهانگيري؛ مترجم:عباس پوستي - ارجمند،موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 400 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1375 - 3300 نسخه - 9800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
318- تاريخ و هنر مدرن: نقاشي، پيكره‌سازي و معماري در قرن‌بيستم
اچ.اچ. آرناسون؛ مترجم:مصطفي اسلاميه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 640 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 70000 ريال - 7 -003-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
319- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 نسخه - 15000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
320- چهار گفتار درباره زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 132 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1375 - 2200 نسخه - 3900 ريال - 8 -039-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
321- روان‌شناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 16 سال 1375 - 5500 نسخه - 15000 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
322- مديريت مالي
بريگام وستون؛ مترجم:عبده تبريزي؛ مترجم: مشيرزاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 504 صفحه - وزيري - چاپ 1 سال 1375 - 5500 نسخه - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
323- مديريت مالي
جان‌فردريك وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 21 سال 1378 - 3300 نسخه - 16000 ريال - 9 -016-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
324- روانشناسي اخلاق
پروين كديور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 2 -126-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
325- كتاب كار مربي كودك: برنامه كارسالانه مربي در مهد كودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 300 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 سال 1378 - 3300 نسخه - 10000 ريال - 1 -040-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
326- (بررسي دستنويس م. او 29) داستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد، گلشاه و متن‌هاي ديگر
مترجم:كتايون مزداپور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 448 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 27000 ريال - 964-416-122-X ادامه مطلب     انتخاب
327- گروندريسه: مباني نقد اقتصاد سياسي
كارل ماركس؛ مترجم:باقر پرهام؛ مترجم:احمد تدين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 584 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1378 - 1500 نسخه - 23000 ريال - 4 -092-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
328- گروندريسه: مباني نقد اقتصاد سياسي
كارل ماركس؛ مترجم:باقر پرهام؛ مترجم:احمد تدين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1378 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 1 -037-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
329- مجموعه‌ي مقالات در نقد و معرفي آثار بهرام بيضايي
گردآورنده:زاون قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 608 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1378 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 2 -109-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
330- حناي سوخته (مجموعه داستان)
شهلا پروين‌روح - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 6 -107-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
331- كنسرت تارهاي ممنوعه (مجموعه داستان)
حسين مرتضاييان‌آبكنار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 112 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 5000 ريال - 3 -120-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
332- دست‌نوشته‌هاي اقتصادي و فلسفي 1844
كارل ماركس؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 8 -106-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
333- پوكه‌باز (مجموعه داستان)
كورش اسدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 136 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 6000 ريال - 964-416-119-X ادامه مطلب     انتخاب
334- زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و انديشه (مجموعه مقالات)
نادر جهانگيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9500 ريال - 1 -118-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
335- با هم‌نگري و يكتانگري (مجموعه مقالات)
باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 432 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 18500 ريال - 1 -071-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
336- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 406 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 5 سال 1380 - 3300 نسخه - 22500 ريال - 9 -064-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
337- پوست انداختن
كارلوس فوئنتس؛ مترجم:عبدالله كوثري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 632 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 37000 ريال - 9 -176-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
338- نشانه‌شناسي
پير گيرو؛ مترجم:محمد نبوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 180 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 11000 ريال - 0 -175-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
339- پسامدرنيسم در بوته‌ي نقد (مجموعه مقالات)
گردآورنده:خسرو پارسا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 4 -044-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
340- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم) (كليات، تابعيت، اقامتگاه وضع اتباع بيگانه‌و تعارض ...
محمد نصيري؛ بازنويسي:مرتضي كاخي؛ بازنويسي:مرتضي نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 سال 1380 - 5500 نسخه - 11000 ريال - 8 -011-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
341- سرزمين باد
گراتسيا دلدا؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 136 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 0 -144-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
342- بلوچستان
عكاس:نصرالله كسرائيان؛ عكاس:زيبا عرشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 124 صفحه - رحلي (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 4500 نسخه - 80000 ريال - 964-416-203-X ادامه مطلب     انتخاب
343- مديريت مالي
جان‌فردريك وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 23 سال 1380 - 2200 نسخه - 23000 ريال - 9 -016-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
344- حماسه‌ي ايران: يادماني از فراسوي هزاره‌ها: بيست و هشت گفتار، نقد و گفت و شنود شاهنامه شناختي ...
شارح:جليل دوستخواه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 680 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 45000 ريال - 4 -190-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
345- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه ...
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 748 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1380 - 2200 نسخه - 35000 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
346- مانيفست، پس از 150 سال (مجموعه مقالات)
لئو پانيچ؛ كالين ليز؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ريال - 3 -179-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
347- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
مقدمه:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 948 صفحه - رقعي (سلفون) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
348- قانون مجازات اسلامي: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات به ضميمه قانون اقدامات تاميني ...
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 218 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 2200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
349- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1373 - 4400 نسخه - 2250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
350- در اقليم روشنايي: تفسير چند غزل از حكيم غزنوي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 299 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 6000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
351- آندره مالرو در آئينه آثارش
كايتان پيكون؛ مترجم:كاظم كردواني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 268 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - 5500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
352- كتاب كار مربي كودك
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 300 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 6 سال 1373 - 3300 نسخه - 3000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
353- دانشنامه مصور
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 612 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3700 نسخه - 5200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
354- خصوصي‌سازي از تئوري تا عمل
مهدي تقوي؛ ويراستار:پرويز دفتري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 318 صفحه - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 9600 ريال - 2 -062-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
355- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 11 سال 1376 - 5500 نسخه - 7000 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
356- گزارش يك آدم‌ربايي
گابريل گارسياماركز؛ مترجم:جاهد جهانشاهي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 368 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 0 -046-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
357- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 460 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 20 سال 1376 - 5500 نسخه - 13000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
358- روشن‌نگري چيست؟ نظريه‌ها و تعريف‌ها: مقالاتي از كانت، ارهارد، هامن، هردر، لسينگ، مندلسزون، ريم، شيلر ...
گردآورنده:ارهارد بار؛ مترجم:سيروس آرين‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 4000 ريال - 6 -043-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
359- اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد
محمدبن‌منور؛ مقدمه:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 45000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
360- اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد
محمدبن‌منور؛ مقدمه:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 628 صفحه - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 45000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
361- حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير
لطف‌الله‌بن‌ابي‌سعد ابوروح؛ مقدمه:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 204 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1376 - 1650 نسخه - 12000 ريال - 3 -053-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
362- وزن‌شناسي و عروض
ايرج كابلي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 472 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 964-416-055-X ادامه مطلب     انتخاب
363- زبان‌شناسي اجتماعي: درآمدي بر زبان و جامعه
پيتر ترادگيل؛ مترجم:محمد طباطبائي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 8000 ريال - 6 -060-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
364- آواشناسي (فونتيك)
علي‌محمد حق‌شناس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 202 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1376 - 3300 نسخه - 6000 ريال - 5 -004-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
365- پيرامون زبان و زبانشناسي (مجموعه مقالات)
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 136 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 4000 ريال - 3 -067-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
366- سفرنامه ابن بطوطه
محمدبن‌عبدالله ابن‌بطوطه؛ مترجم:محمدعلي موحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 520 صفحه - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 6 سال 1376 - 3300 نسخه - 42000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
367- سفرنامه ابن بطوطه
محمدبن‌عبدالله ابن‌بطوطه؛ مترجم:محمدعلي موحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 644 صفحه - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 6 سال 1376 - 3300 نسخه - 42000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
368- روشهاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 9 -064-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
369- ادبيات و سنتهاي كلاسيك: تاثير يونان و روم بر ادبيات‌غرب
گيلبرت هايت؛ مترجم:محمدبن‌محمدابراهيم كلباسي؛ مترجم:مهين دانشور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 524 صفحه - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 42000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
370- ادبيات و سنتهاي كلاسيك: تاثير يونان و روم بر ادبيات‌غرب
گيلبرت هايت؛ مترجم:محمدبن‌محمدابراهيم كلباسي؛ مترجم:مهين دانشور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 470 صفحه - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 42000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
371- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 18 سال 1376 - 8800 نسخه - 17500 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
372- بررسي يك پرونده قتل
مترجم:مرتضي كلانتريان؛ زيرنظر:ميشل فوكو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 8500 ريال - 2 -059-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
373- جستجو در راهها و روشهاي تربيت
توران(ميرهادي) خمارلو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1376 - 3300 نسخه - 9000 ريال - 3 -070-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
374- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 13 سال 1376 - 5500 نسخه - 6000 ريال - 964-416-007-X ادامه مطلب     انتخاب
375- مباني بازارها و نهادهاي مالي
فرانك فبوزي؛ فرانكو موديلياني؛ مايكل فري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 296 صفحه - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 5500 نسخه - 12000 ريال - 964-416-069-X ادامه مطلب     انتخاب
376- مباني و اصول آموزش و پرورش
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 9000 ريال - 8 -073-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
377- آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز (نگرش و پژوهشي مردم شناختي)
محمود روح‌الاميني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5500 ريال - 1 -068-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
378- نه مقاله درباره دانته و دو سخنراني درباره "كمدي الهي" و "هزار و يكشب"
خورخه‌لوئيس بورخس؛ مترجم:كاوه سيدحسيني؛ مترجم:محمدرضا رادنژاد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 168 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5000 ريال - 9 -064-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
379- چشم‌انداز سوسياليسم مدرن
آدام شاف؛ مترجم:فريدون نوايي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 1 -054-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
380- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1379 - 3300 نسخه - 36000 ريال - 7 -096-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
381- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 15 سال 1379 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
382- زندگي با پيكاسو
فرانسواز ژيلو؛ مترجم:ليلي گلستان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 416 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 18000 ريال - 7 -115-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
383- موسيقي شعر
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 686 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1379 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 5 -049-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
384- از طرف او
آلبا دسسپدس؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 648 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1379 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 8 -090-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
385- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 712 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 36000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
386- نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي
محمود روح‌الاميني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 280 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 0 -029-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
387- جامعه‌ي انفورماتيك و سرمايه‌داري واقعيت و اسطوره (مجموعه‌ي مقالات)
ويرايشگر:خسرو پارسا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 190 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 9000 ريال - 9 -131-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
388- واگنر در بايرويت، نيچه عليه واگنر
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:ابوتراب سهراب؛ مترجم:عباس كاشف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 7000 ريال - 9 -128-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
389- يك راي داوري و دو نقد
رنه‌ژان دوپويي؛ ژان‌فلاوين لاليو؛ فرانسوا ريگو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 176 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 2 -143-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
390- گفت‌وگو با هربرت‌فون كارايان
هربرت‌فون كارايان؛ ريچارد آزبرن؛ مترجم:علي‌اصغر بهرام‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 4 -125-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
391- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 16 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
392- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم)(كليات، تابعيت، اقامتگاه وضع اتباع بيگانه‌و تعارض قوانين ودادگاهها
محمد نصيري؛ بازنويسي:مرتضي كاخي؛ بازنويسي:مرتضي نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 7 سال 1379 - 5000 نسخه - 8500 ريال - 8 -011-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
393- 101 اثر ممتاز از بزرگان موسيقي جهان
مارتين بوك‌اسپن؛ مترجم:علي‌اصغر بهرام‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 680 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 30000 ريال - 964-416-072-X ادامه مطلب     انتخاب
394- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي؛ ويراستار:هورست دلاكروا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 812 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 150000 ريال - 964-416-024-X ادامه مطلب     انتخاب
395- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 36000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
396- هميشه بازار
مينا جباري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 176 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 8500 ريال - 4 -142-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
397- عروسي زين
طيب صالح؛ مترجم:شكرالله شجاعي‌فر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 5800 ريال - 7 -132-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
398- بوطيقاي ساختارگرا
تزوتان تودوروف؛ مترجم:محمد نبوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 6000 ريال - 7 -129-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
399- اگر شبي از شب‌هاي زمستان مسافري
ايتالو كالوينو؛ مترجم:ليلي گلستان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 8 -199-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
400- گذار از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا
شاهرخ حقيقي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 324 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 9 -212-416-964 ادامه مطلب


401- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 18 سال 1381 - 5500 نسخه - 14000 ريال - 964-329-000-X ادامه مطلب     انتخاب
402- فيلمنامه‌نويسي در سينماي ايران
غلام حيدري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 171 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
403- هفت صدا: مصاحبه ريتا گييرت با هفت نويسنده آمريكاي لاتين
ريتا گيبرت؛ مترجم:نازي عظيما - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1368 - 3300 نسخه - 800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
404- ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتين در شيلي
گابريل گارسياماركز؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1368 - 5500 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
405- موسيقي شعر
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 679 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 5300 نسخه - 3750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
406- بخاراي من ايل من: مجموعه داستان
محمد بهمن‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 348 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 1250 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
407- كتابهاي كودكان
شارح: رس‌ - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 650 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
408- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري وآموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 4500 نسخه - 3500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
409- بحثي در باب خلع سلاح
جان‌جي. رابينسون؛ مترجم:هرمز همايون‌پور؛ ويراستار:مايكل كلارك - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 247 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
410- آموزش شناخت انتقادي
پائولو فريده؛ مترجم:منصوره(شيوا) كاوياني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
411- شاعر آينه ها(بررسي سبك هندي و شعر بيدل )
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 338 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 5500 نسخه - 900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
412- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
گردآورنده:مرتضي كافي(ومقدمه‌نويس) - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 941 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 4850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
413- با پنج سخن‌سرا
فريدون مشيري؛ خطاط:اسرافيل شيرچي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 64 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
414- رضاخان ماكسيم: نمايشنامه در هفت پرده
مصطفي اسلاميه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 269 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1372 - 2200 نسخه - 3000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
415- حقوق بين‌الملل خصوصي
محمد نصيري؛ ويراستار:مرتضي كافي؛ ويراستار:مرتضي نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - (در2جلد ) - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 3000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
416- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 692 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 10 سال 1373 - 3300 نسخه - 8500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
417- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 6 سال 1373 - 5500 نسخه - 3000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
418- مديريت مالي
فردوستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 483 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 15 سال 1373 - 3300 نسخه - 5500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
419- تازيانه‌هاي سلوك: نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 5500 نسخه - 8000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
420- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 10 سال 1375 - 5500 نسخه - 6000 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
421- پژوهشي در اساطير ايران (پاره نخست و پاره دويم)
مهرداد بهار؛ ويراستار:كتايون مزداپور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 564 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 2 -045-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
422- پسامدرنيسم در بوته‌ي نقد (مجموعه مقالات)
گردآورنده:خسرو پارسا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 6000 ريال - 4 -044-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
423- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 10 سال 1376 - 5500 نسخه - 15000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
424- نقش زور در روابط بين‌الملل
آنتونيو كاسسه؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 3 -036-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
425- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم)(كليات، تابعيت، اقامتگاه وضع اتباع بيگانه‌و تعارض قوانين ودادگاهها
محمد نصيري؛ تهيه و تنظيم:مرتضي كاخي؛ تهيه و تنظيم:مرتضي نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 5500 ريال - 8 -011-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
426- شاعر آينه ها(بررسي سبك هندي و شعر بيدل )
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 348 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 10000 ريال - 9 -050-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
427- موسيقي شعر
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 686 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1376 - 3300 نسخه - 20000 ريال - 5 -049-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
428- تازيانه‌هاي سلوك: نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1376 - 3200 نسخه - 16000 ريال - 7 -051-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
429- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 12 سال 1376 - 6600 نسخه - 6000 ريال - 964-416-007-X ادامه مطلب     انتخاب
430- روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي
پاتريك مك‌نيل؛ مترجم:محسن ثلاثي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5000 ريال - 7 -048-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
431- منم، فرانكو
مانوئل واسكزمونتالبان؛ مترجم:مرتضي كلانتريان؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 19500 ريال - 9 -047-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
432- مديريت مالي
جان‌فردريك وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 19 سال 1376 - 4400 نسخه - 12500 ريال - 9 -016-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
433- اصول اساسي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي
رالف‌وينفرد تايلور؛ مترجم:علي تقي‌پورظهير؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 6000 ريال - 8 -056-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
434- پژوهشي در اساطير ايران (پاره نخست و پاره دويم)
مهرداد بهار؛ ويراستار:كتايون مزداپور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 564 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 2 -045-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
435- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 17 سال 1376 - 5500 نسخه - 15000 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
436- روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي
پاتريك مك‌نيل؛ مترجم:محسن ثلاثي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 7 -048-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
437- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 458 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 22 سال 1379 - 5000 نسخه - 21000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
438- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 18000 ريال - 9 -064-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
439- از طرف او
آلبا دسسپدس؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 648 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 8 -090-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
440- عصر نهايت‌ها: تاريخ جهان 1991 - 1914
اريك‌جان هابسبام؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 786 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 60000 ريال - 5 -200-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
441- تاريخ عرب
فيليپ‌خوري حتي؛ مترجم:ابوالقاسم پاينده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1108 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 6500 ريال - 2 -191-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
442- از طرف او
آلبا دسسپدس؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 648 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1380 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 8 -090-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
443- چگونه طراحي كنيم؟
آدريان هيل؛ مترجم:آيلاي خرمي‌نژاد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 80 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 3 -201-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
444- جهاني شدن با كدام هدف؟
هري مگ‌داف؛ پل سوئيزي؛ سمير امين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 8 -204-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
445- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 6 سال 1381 - 5150 نسخه - 42000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
446- كتاب بيهوده
كريستين بوبن؛ مترجم:پيروز سيار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 100 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 3 -148-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
447- پايان دموكراسي
ژان‌ماري گنو؛ مترجم:عبدالحسين نيك‌گهر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 0 -211-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
448- پاره كوچك
سهيلا بسكي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 136 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 9 -209-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
449- بن لادن: حقيقت ممنوع
ژان‌شارل بريزار؛ گيوم داسكيه؛ مترجم:عبدالحسين نيك‌گهر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 0 -208-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
450- مرگ در آند
ماريو بارگاس‌يوسا؛ مترجم:عبدالله كوثري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 328 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 9 -193-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
451- فلسطين، بهار 1381 به روايت اينترنت
مترجم:فيروزه مهاجر؛ مترجم:سحر سجادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 5 -214-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
452- سر هيدرا
كارلوس فوئنتس؛ مترجم:كاوه ميرعباسي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 964-416-153-X ادامه مطلب     انتخاب
453- سازندگان دنياي كهن
گرترود هارتمن؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 4 -017-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
454- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 154 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 10 سال 1382 - 3300 نسخه - 11000 ريال - 6 -081-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
455- آواشناسي (فونتيك)
علي‌محمد حق‌شناس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 192 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1382 - 2200 نسخه - 13000 ريال - 5 -056-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
456- خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي
جوليان جينز؛ مترجم:خسرو پارسا؛ مترجم:هوشنگ رهنما - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 3 -196-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
457- شهرنشيني در ايران
فرخ حساميان؛ گيتي اعتماد؛ محمدرضا حائري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 228 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1383 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 0 -032-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
458- تازيانه‌هاي سلوك: نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1383 - 1100 نسخه - 40000 ريال - 7 -051-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
459- آواشناسي (فونتيك)
علي‌محمد حق‌شناس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 192 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1383 - 2200 نسخه - 16000 ريال - 5 -056-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
460- نظم گفتار: درس افتتاحي در كلژ دو فرانس دوم دسامبر 1970
ميشل فوكو؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 3500 ريال - 4 -108-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
461- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 22 سال 1378 - 5000 نسخه - 21000 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
462- مكبث (همراه متن انگليسي)
ويليام شكسپير؛ مقدمه:بهرام مقدادي؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 166 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 10000 ريال - 0 -094-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
463- آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز (نگرش و پژوهشي مردم شناختي)
محمود روح‌الاميني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 9000 ريال - 1 -068-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
464- زبور پارسي: نگاهي به زندگي و غزل‌هاي عطار
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 364 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 964-416-105-X ادامه مطلب     انتخاب
465- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه ...
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 748 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1378 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
466- گزارش يك آدم‌ربايي
گابريل گارسياماركز؛ مترجم:جاهد جهانشاهي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 368 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 0 -046-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
467- گفت‌وگو با بهرام بيضايي
گردآورنده:زاون قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 336 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 6 -110-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
468- زندگي، عشق و مرگ از ديدگاه صادق هدايت: نگاهي نو به‌بوف كور و ديگر عاشقانه‌هاي هدايت
شاپور جوركش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 9500 ريال - 9 -078-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
469- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 21000 ريال - 5 -116-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
470- اسب در پاركينگ
محمد زرين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 48 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 2500 ريال - 4 -111-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
471- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 14 سال 1378 - 5000 نسخه - 8500 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
472- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 13 سال 1378 - 5000 نسخه - 8500 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
473- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 15 سال 1378 - 4400 نسخه - 8500 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
474- كوچ‌نشيني در ايران: پژوهشي درباره عشاير و ايلات
سكندر امان‌الهي‌بهاروند؛ مترجم:محمدحسين آريا؛ ويراستار:ايدا نيكولايسن - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 328 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 5 سال 1378 - 2200 نسخه - 13000 ريال - 4 -013-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
475- چه تلخ است اين سيب! (شعرهاي 69 تا آغاز 72)
منوچهر آتشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 238 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 7 -082-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
476- باغ بي‌حصار: مجموعه داستان
محمد زرين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 186 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 2 -112-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
477- آواشناسي (فونتيك)
علي‌محمد حق‌شناس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 202 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1378 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 5 -004-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
478- زبان و مسايل دانش
نوآم چامسكي؛ مترجم:علي درزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 248 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9000 ريال - 8 -087-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
479- بر مزار صادق هدايت
يوسف اسحاق‌پور؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 86 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 5000 ريال - 4 -156-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
480- اسفار كاتبان
ايوب خسروي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،قصه - 190 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 11000 ريال - 2 -174-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
481- نظم گفتار: درس افتتاحي در كلژ دو فرانس دوم دسامبر 1970
ميشل فوكو؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 3500 ريال - 4 -108-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
482- آواشناسي (فونتيك)
علي‌محمد حق‌شناس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 202 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1380 - 3300 نسخه - 11000 ريال - 5 -004-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
483- قرارداد اجتماعي (متن و در زمينه متن)
ژان‌ژاك روسو؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 592 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 3 -134-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
484- عشاير ايران
نصرالله كسرائيان؛ زيبا عرشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 158 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 90000 ريال - 964-416-184-X ادامه مطلب     انتخاب
485- دماوند
عكاس:نصرالله كسرائيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 140 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 80000 ريال - 8 -185-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
486- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 154 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1380 - 3300 نسخه - 8500 ريال - 964-416-038-X ادامه مطلب     انتخاب
487- نامه كانون نويسندگان ايران: مجموعه داستان، شعر، مقاله ترجمه و نقد و بررسي)
به‌اهتمام:سيدعلي صالحي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 448 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 25000 ريال - 0 -189-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
488- زبور پارسي: نگاهي به زندگي و غزل‌هاي عطار
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 364 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 964-416-105-X ادامه مطلب     انتخاب
489- بنيادهاي اسطوره و حماسه‌ي ايران: شانزده گفتار در اسطوره‌شناسي و حماسه‌پژوهي سنجشي
جهانگيركوورجي كوياجي؛ ويراستار:جليل دوستخواه؛ نقد و بررسی:مهرداد بهار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 666 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 6 -186-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
490- حناي سوخته (مجموعه داستان)
شهلا پروين‌روح - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 6 -107-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
491- نشانه‌شناسي
پير گيرو؛ مترجم:محمد نبوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 0 -175-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
492- جهاني شدن با كدام هدف؟
پل سوئيزي؛ سمير امين؛ هري مگ‌داف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 8 -204-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
493- درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات
رابرت اسكولز؛ مترجم:فرزانه طاهري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 308 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 24000 ريال - 9 -145-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
494- بنيادهاي اسطوره و حماسه‌ي ايران: شانزده گفتار در اسطوره‌شناسي و حماسه‌پژوهي‌ي سنجشي
جهانگيركوورجي كوياجي؛ ويراستار:جليل دوستخواه؛ نقد و بررسی:مهرداد بهار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 664 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 60000 ريال - 9 -054-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
495- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 10 سال 1383 - 3100 نسخه - 65000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
496- آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز (نگرش و پژوهشي مردم‌شناختي)
محمود روح‌الاميني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 1 -068-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
497- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
گردآورنده:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 948 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 5 سال 1383 - 1100 نسخه - 65000 ريال - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
498- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 11 سال 1383 - 3100 نسخه - 65000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
499- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 26 سال 1383 - 3300 نسخه - 39000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
500- فرهنگ واژه‌شناسي فارسي
محمدرضا شيرواني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 312 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 964-416-220-X ادامه مطلب     انتخاب
501- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 28 سال 1384 - 3300 نسخه - 40000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
502- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 712 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 15 سال 1385 - 3100 نسخه - 80000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
503- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي؛ ويراستار:هورست دلاكروا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 912 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 7 سال 1385 - 4400 نسخه - 964-416-024-X ادامه مطلب     انتخاب
504- شهر سمك: تمدن و فرهنگ، آئين عياري، لغات، امثال وحكم
پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 1 -247-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
505- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 630 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1385 - 1100 نسخه - 5 -245-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
506- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 660 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 8 سال 1385 - 1100 نسخه - ادامه مطلب     انتخاب
507- سرزمين ما ايران
زيبا عرشي؛ مترجم:ليلا توكلي؛ عكاس:نصرالله كسرائيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 278 صفحه - بياضي (گالينگور) - چاپ 15 سال 1385 - 4000 نسخه - 140000 ريال - 964-416-170-X ادامه مطلب     انتخاب
508- مانيفيست ضد سرمايه‌داري
آلكس كالينيكوس؛ مترجم:ناصر زرافشان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 270 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 4 -268-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
509- روشن‌نگري چيست؟ نظريه‌ها و تعريف‌ها: مقالاتي از كانت، ارهارد، هامن، هردر، لسينگ، مندلسزون، ريم، شيلر ...
گردآورنده:ارهارد بار؛ مترجم:سيروس آرين‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 136 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1386 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 6 -043-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
510- جان لاك و انديشه آزادي
فرشاد شريعت - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 324 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 42000 ريال - 4 -173-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
511- مباني بازارها و نهادهاي مالي
فرانك فبوزي؛ فرانكو موديلياني؛ مايكل فري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 296 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 48000 ريال - 6 -303-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
512- كوچ‌نشيني در ايران: پژوهشي درباره عشاير و ايلات
سكندر امان‌الهي‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 318 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 7 سال 1388 - 1100 نسخه - 49000 ريال - 4 -013-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
513- خواستگاري
مصطفي زماني‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 61 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 1500 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
514- رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات
سيروس پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 205 صفحه - رقعي - چاپ 7 سال 1362 - 3000 نسخه - 220 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
515- آنتوان بلوايه
پل نيزان؛ مترجم:عبدالله كوثري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 2560 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 375 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
516- گفتگوهاي تنهايي بخش اول
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 696 صفحه - جلد 1 - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 11000 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
517- گفتگوهاي تنهايي بخش دوم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 772 صفحه - جلد 2 - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 11000 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
518- اقتباس ادبي در سينماي ايران
شهناز مرادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1600 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
519- حديث ماهيگير و ديو
هوشنگ گلشيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 76 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 125 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
520- دره ما
جك لندن؛ مترجم:عبدالحسين شريفيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 561 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
521- از ميان شيشه از ميان ...
علي خدايي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
522- مكبث
ويليام شكسپير؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 100 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 2500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
523- حقوق بين‌الملل خصوصي
بهشيد ارفع‌نيا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1374 - 3300 نسخه - 4000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
524- قانون مجازات اسلامي (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات) به ضميمه قانون اقدامات تاميني و ملحقات و ...
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 218 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 2400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
525- حقيقتي ديگر: باز هم گفت و شنودي با دون‌خوان
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:ابراهيم مكلا - نشر ديدار،موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1374 - 5000 نسخه - 5000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
526- مجموعه سئوالات آزمون كارشناسي ارشد مديريت )ي‌تلود - ي‌تعنص‌ - ي‌ناگرزاب‌(
گردآورنده:اكرم هادي‌زاده - نشر ديدار،موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 199 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 3900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
527- آفرينش و تاريخ
مطهربن‌طاهر مقدسي؛ مترجم:محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 552 صفحه - جلد 3 - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 30000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
528- گروندريسه: مباني نقد اقتصاد سياسي
كارل ماركس؛ مترجم:باقر پرهام؛ مترجم:احمد تدين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 4 -092-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
529- نگاهي تازه به دستور زبان
محمدرضا باطني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 154 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1377 - 4400 نسخه - 6000 ريال - 964-416-038-X ادامه مطلب     انتخاب
530- انسان اجتماعي: جستاري در باب تاريخچه، معنا و نقد مقوله نقش اجتماعي
رالف دارندورف؛ مترجم:غلامرضا خديوي؛ ويراستار:فريدون نوايي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 6000 ريال - 9 -100-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
531- در اقليم روشنايي: تفسير چند غزل از حكيم سنائي غزنوي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 6 -091-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
532- گروندريسه: مباني نقد اقتصاد سياسي
كارل ماركس؛ مترجم:باقر پرهام؛ مترجم:احمد تدين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 584 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 1500 نسخه - 23000 ريال - 4 -092-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
533- فلسفه و انديشه سياسي سبزها
اندرو دابسون؛ مترجم:محسن ثلاثي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 344 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 3 -103-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
534- دست‌نوشته‌هاي اقتصادي و فلسفي 1844
كارل ماركس؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 8 -106-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
535- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 20 سال 1377 - 5500 نسخه - 19500 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
536- پسامدرنيسم در بوته‌ي نقد (مجموعه مقالات)
گردآورنده:خسرو پارسا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 6000 ريال - 4 -044-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
537- اصول اساسي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي
رالف‌وينفرد تايلور؛ مترجم:علي تقي‌پورظهير؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 7000 ريال - 8 -056-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
538- جنگ آخر زمان
ماريو وارگاس‌يوسا؛ مترجم:عبدالله كوثري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 924 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 37000 ريال - 5 -102-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
539- ماسوله
عكاس:نصرالله كسرائيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 48 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 40000 ريال - 3 -182-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
540- بوي كافور، عطر ياس (فيلمنامه): مروري بر آثار بهمن فرمان‌آرا و چند گفت و گو
گردآورنده:زاون قوكاسيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 324 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 19000 ريال - 6 -169-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
541- آينده‌ي سوسياليسم (مجموعه‌ي مقالات)
پل ام. سوئيزي؛ مترجم:ناصر زرافشان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 8500 ريال - 7 -180-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
542- وردي: نيروي سرنوشت
دينا همفريز؛ مترجم:ابراهيم مكلا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 510 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 32000 ريال - 1 -135-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
543- ابيانه
عكاس:نصرالله كسرائيان؛ عكاس:زيبا عرشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 60 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 45000 ريال - 1 -183-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
544- تاريخ فلسفه در قرن بيستم
كريستيان دولاكامپاني؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 564 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 33000 ريال - 6 -155-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
545- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 24 سال 1381 - 5500 نسخه - 23000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
546- سرزمين ما ايران
زيبا عرشي؛ مترجم:ليلا توكلي؛ عكاس:نصرالله كسرائيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 278 صفحه - بياضي (گالينگور) - چاپ 13 سال 1381 - 120000 ريال - 964-416-170-X ادامه مطلب     انتخاب
547- حقوق بين‌الملل خصوصي (جلد اول و دوم) (كليات، تابعيت، اقامتگاه) (وضع اتباع بيگانه و تعارض ...
محمد نصيري؛ بازنويسي:مرتضي كاخي؛ بازنويسي:مرتضي نصيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 9 سال 1381 - 5500 نسخه - 14000 ريال - 6 -050-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
548- عصر نهايت‌ها: تاريخ جهان 1991 - 1914
اريك‌جان هابسبام؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 784 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 60000 ريال - 5 -200-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
549- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 سال 1383 - 3300 نسخه - 28000 ريال - 4 -051-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
550- خانم نويسنده
طاهره علوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 192 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 9 -226-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
551- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 42000 ريال - 5 -116-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
552- خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي
جوليان جينز؛ مترجم:خسرو پارسا؛ مترجم:احمد محيط - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - جلد 3 - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 21000 ريال - 7 -230-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
553- خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي
جوليان جينز؛ مترجم:خسرو پارسا؛ مترجم:هما صادقي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - جلد 2 - رحلي كوچك (شوميز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 23000 ريال - 8 -218-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
554- خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي
جوليان جينز؛ مترجم:خسرو پارسا؛ مترجم:هوشنگ رهنما - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1385 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 3 -196-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
555- شاعر آينه‌ها: بررسي سبك هندي و شعر بيدل
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 342 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1386 - 1100 نسخه - 32000 ريال - 9 -050-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
556- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام و ايران
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 748 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 10 سال 1386 - 1100 نسخه - 62000 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
557- مقدمه بر فلسفه تاريخ هگل
ژان هيپوليت؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 6 -088-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
558- نشانه‌شناسي
پير گيرو؛ مترجم:محمد نبوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1387 - 1500 نسخه - 22000 ريال - 0 -175-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
559- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي؛ ويراستار:هورست دلاكروا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 846 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 8 سال 1387 - 4400 نسخه - 225000 ريال - 964-416-024-X ادامه مطلب     انتخاب
560- آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز (نگرش و پژوهشي مردم‌شناختي)
محمود روح‌الاميني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 200 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1387 - 1650 نسخه - 27000 ريال - 1 -068-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
561- رياضيات مالي، بانكداري و بيمه: همراه با مسائل كاربردي اكسل
شاپور محمدي؛ احمد پويان‌فر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،پيشبرد - 312 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 55000 ريال - 1 -296-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
562- چهارفصل در بازخواني شعر
محمدرحيم اخوت - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 296 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 45000 ريال - 7 -275-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
563- سيدحسين فاطمي و تحولات سياسي ايران (1329 - 1332 ش.)
رزا ناظم - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 42000 ريال - 3 -289-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
564- زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و انديشه (مجموعه مقالات)
نادر جهانگيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 37000 ريال - 1 -118-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
565- زآواز ابريشم و بانگ ناي: بررسي موسيقي رزمي و بزمي شاهنامه
نيما تجبر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 45000 ريال - 1 -311-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
566- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام و ايران
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 736 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 13 سال 1388 - 2200 نسخه - 140000 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
567- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف؛ مترجم:فاطمه كدخدازاده؛ ويراستار:علي پويا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 14 سال 1375 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
568- از آستارا تا استارباد: آثار و بناهاي تاريخي گيلان بيه‌پس
منوچهر ستوده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 668 صفحه - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 22000 ريال - 5 -021-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
569- از آستارا تا استارباد: آثار و بناهاي تاريخي گيلان بيه‌پيش
منوچهر ستوده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 852 صفحه - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 28000 ريال - 3 -022-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
570- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 10 سال 1375 - 3600 نسخه - 4000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
571- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 13 سال 1378 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
572- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 536 صفحه - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1378 - 3300 نسخه - 32000 ريال - 5 -097-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
573- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1378 - 3300 نسخه - 32000 ريال - 7 -096-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
574- اندازه‌گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 15 سال 1378 - 5000 نسخه - 7000 ريال - 964-416-007-X ادامه مطلب     انتخاب
575- مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
علي تقي‌پورظهير - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 17 سال 1380 - 5500 نسخه - 11000 ريال - 7 -017-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
576- كسوف
جك زيركر؛ مترجم:مهدي جهانگيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 16000 ريال - 5 -178-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
577- اعتماد
آريل دورفمن؛ مترجم:عبدالله كوثري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 182 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 11000 ريال - 2 -157-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
578- تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ
داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 9500 ريال - 0 -158-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
579- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1380 - 3300 نسخه - 42000 ريال - 7 -096-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
580- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1380 - 3300 نسخه - 42000 ريال - 5 -097-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
581- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 16 سال 1380 - 3300 نسخه - 19000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
582- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 4 سال 1380 - 5150 نسخه - 42000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
583- جان لاك و انديشه آزادي
فرشاد شريعت - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 324 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ريال - 4 -173-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
584- تبارشناسي اخلاق (يك جدل‌نامه)
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 5 -083-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
585- مكبث (همراه متن انگليسي)
ويليام شكسپير؛ مقدمه:بهرام مقدادي؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 254 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 0 -094-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
586- جهاني كردن فقر و فلاكت: استراتژي تعديل ساختاري در عمل (مجموعه مقالات)
گردآورنده:احمد سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ريال - 7 -146-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
587- سبك و شيوه: مقاله‌هاي تحقيقي، گزارش‌ها وپايان‌نامه‌ها
كارول اسليد؛ مترجم:مهراندخت نظام‌شهيدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 1100 نسخه - 23000 ريال - 2 -188-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
588- سازندگان دنياي كهن
گرترود هارتمن؛ مترجم:حسين مرتضوي‌مهدي‌آباد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ريال - 4 -187-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
589- مديريت مالي
جان‌فردريك وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 22 سال 1380 - 2200 نسخه - 23000 ريال - 9 -016-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
590- نقطه‌ي ضعف
آنتونيس ساماراكيس؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 256 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 8 -123-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
591- مقدمه‌اي بر تحليل سياسي
دونالد استريكلند؛ لاري ويد؛ ري جانسون - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 9000 ريال - 5 -181-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
592- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 5 سال 1380 - 5150 نسخه - 42000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
593- كتاب بيهوده
كريستين بوبن؛ مترجم:پيروز سيار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 104 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 4 -020-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
594- مكبث (همراه متن انگليسي)
ويليام شكسپير؛ مترجم:داريوش آشوري؛ مقدمه:بهرام مقدادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 166 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1381 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 2 -066-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
595- اصول روابط بين‌الملل
هوشنگ عامري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 488 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1381 - 1100 نسخه - 35000 ريال - 9 -002-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
596- تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ
داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 9500 ريال - 3 -012-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
597- شاخه‌ي زرين: پژوهشي در جادو و دين
جيمز‌جرج فريزر؛ ويراستار:رابرت فريزر؛ مترجم:كاظم فيروزمند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 878 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 85000 ريال - 6 -219-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
598- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 9 سال 1383 - 3300 نسخه - 28000 ريال - 4 -051-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
599- گذار از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا
شاهرخ حقيقي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 328 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 9 -212-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
600- وجدان زنو
ايتالواسووو؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 472 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 37000 ريال - ادامه مطلب

- سه پژوهش در جامعه‌شناسي هنر: پرودون، ماركس، پيكاسو
ماكس رافايل؛ مترجم:اكبر معصوم‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 8 -154-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
602- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 13 سال 1384 - 5150 نسخه - 70000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
603- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
گردآورنده:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 944 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 6 سال 1384 - 1100 نسخه - 80000 ريال - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
604- خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي
جوليان جينز؛ مترجم:خسرو پارسا؛ مترجم:هوشنگ رهنما - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - جلد 3 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 7 -230-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
605- كوچ‌نشيني در ايران: پژوهشي درباره عشاير و ايلات
سكندر امان‌الهي‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 328 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 6 سال 1384 - 1650 نسخه - 32000 ريال - 4 -013-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
606- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 454 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزيري (گالينگور) - چاپ 6 سال 1385 - 1100 نسخه - 9 -243-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
607- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 470 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1385 - 1100 نسخه - 7 -244-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
608- سمك عيار
فرامرز‌بن‌خداداد ارجاني؛ مصحح:پرويز خانلري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 460 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 6 سال 1385 - 1100 نسخه - 0 -242-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
609- جريان‌هاي اصلي در ماركسيسم: برآمدن، گسترش و فروپاشي: بنيان‌گذاران
لشك كولاكوفسكي؛ مترجم:عباس ميلاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 6 -236-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
610- پسامدرنيسم در بوته‌ي نقد (مجموعه مقالات)
گردآورنده:خسرو پارسا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1386 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 4 -044-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
611- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 534 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 11 سال 1386 - 1650 نسخه - 4 -097-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
612- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 سال 1386 - 1650 نسخه - 60000 ريال - 2 -116-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
613- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 11 سال 1386 - 1650 نسخه - 7 -096-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
614- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 9 سال 1387 - 2200 نسخه - 70000 ريال - 2 -116-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
615- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 12 سال 1387 - 2200 نسخه - 7 -096-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
616- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 12 سال 1387 - 2200 نسخه - 4 -097-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
617- كتاب كار مربي كودك: برنامه كار سالانه مربي در مهد كودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 13 سال 1387 - 1650 نسخه - 42000 ريال - 0 -165-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
618- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 13 سال 1388 - 2200 نسخه - 7 -096-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
619- عصر نهايت‌ها: تاريخ جهان 1991 - 1914
اريك‌جان هابسبام؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 786 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 120000 ريال - 5 -200-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
620- اعتماد
آريل دورفمن؛ مترجم:عبدالله كوثري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 27000 ريال - 2 -157-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
621- دماوند
عكاس:نصرالله كسرائيان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 146 صفحه - خشتي (گالينگور) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 185000 ريال - 8 -185-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
622- قرارداد اجتماعي (متن و در زمينه متن)
ژان‌ژاك روسو؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 594 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1389 - 1100 نسخه - 85000 ريال - 3 -134-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
623- درباره نگريستن
جان برگر؛ مترجم:فيروزه مهاجر؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 256 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 6 -074-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
624- طلسم
شهلا پروين‌روح - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 128 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 7500 ريال - 1 -197-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
625- آموزش و آزمون فيزيك: فشرده‌اي از همه‌ي مباحث درسي فيزيك متوسطه و پيش‌دانشگاهي، بيش از 2500 پاسخ ...
ليندا هيوتينك؛ مترجم:احمد شايگان؛ مترجم:محمدابراهيم ابوكاظمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 350 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 1100 نسخه - 35000 ريال - 5 -195-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
626- منش فرد و ساختار اجتماعي (روان‌شناسي نهادهاي اجتماعي)
هانس‌هاينريش گرت؛ چارلزرايت ميلز؛ مترجم:اكبر افسري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 464 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 27000 ريال - 7 -101-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
627- تازيانه‌هاي سلوك: نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 32000 ريال - 7 -051-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
628- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1380 - 2200 نسخه - 30000 ريال - 5 -116-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
629- درسنامه پژوهش پيمايشي: رهنمودها و استراتژي‌هايي براي انجام دادن پيمايش
پاملا.ال الرك؛ رابرت.بي ستل؛ مترجم:مهراندخت نظام‌شهيدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 638 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 1100 نسخه - 45000 ريال - 0 -192-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
630- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 8 سال 1382 - 5150 نسخه - 48000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
631- مديريت مالي
جان‌فردريك وستون؛ يوجين بريگام؛ يوستون - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،پيشبرد - 404 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 30000 ريال - 0 -070-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
632- بوطيقاي ساختارگرا
تزوتان تودوروف؛ مترجم:محمد نبوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 7 -007-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
633- پديده جهاني‌شدن وضعيت بشري و تمدن اطلاعاتي
فرهنگ رجايي؛ مترجم:عبدالحسين آذرنگ - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 212 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 5 -008-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
634- آينده‌ي سوسياليسم (مجموعه‌ي مقالات)
پل ام. سوئيزي؛ مترجم:ناصر زرافشان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 2 -004-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
635- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام و ايران
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 738 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1383 - 2200 نسخه - 55000 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
636- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 10 سال 1383 - 3300 نسخه - 35000 ريال - 4 -051-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
637- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 714 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 14 سال 1384 - 5150 نسخه - 70000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
638- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،بنياد فرهنگي شريعتي - 984 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1384 - 1650 نسخه - 9 -159-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
639- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،بنياد فرهنگي شريعتي - 520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1384 - 1650 نسخه - 2 -160-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
640- نظم گفتار: درس افتتاحي در كلژ دوفرانس دوم دسامبر 1970
ميشل فوكو؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1384 - 2200 نسخه - 7000 ريال - 4 -108-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
641- قرارداد اجتماعي (متن و در زمينه متن)
ژان‌ژاك روسو؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 588 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1385 - 1650 نسخه - 49000 ريال - 3 -134-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
642- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 28 سال 1385 - 3300 نسخه - 40000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
643- شهرنشيني در ايران
فرخ حساميان؛ گيتي اعتماد؛ محمدرضا حائري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 0 -032-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
644- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1300 - 1357)
گردآورنده:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 678 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 8 سال 1386 - 1100 نسخه - 95000 ريال - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
645- استقرار شريعت در مذهب مسيح
گئورگ‌ويلهلم‌فريدريش هگل؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 4 -271-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
646- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
گردآورنده:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 680 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 95000 ريال - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
647- ابيانه
عكاس:نصرالله كسرائيان؛ عكاس:زيبا عرشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 62 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 2 سال 1387 - 2200 نسخه - 60000 ريال - 1 -183-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
648- شهرنشيني در ايران
فرخ حساميان؛ گيتي اعتماد؛ محمدرضا حائري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1387 - 1100 نسخه - 35000 ريال - 0 -032-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
649- مباني اقتصاد سياسي
پيوترايوانوويچ نيكيتين؛ مترجم:ناصر زرافشان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 45000 ريال - 9 -287-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
650- سيدعلي شايگان: زندگي‌نامه‌ي سياسي، نوشته‌ها و سخنراني‌ها
گردآورنده:احمد شايگان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 570 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 2 -238-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
651- كتاب كار مربي كودك: برنامه كار سالانه مربي در مهدكودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 11 سال 1383 - 3000 نسخه - 24000 ريال - 3 -165-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
652- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 27 سال 1383 - 3300 نسخه - 39000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
653- تكوين دولت مدرن: درآمدي جامعه‌شناختي
جانفرانكو پوجي؛ مترجم:بهزاد باشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 22000 ريال - 7 -065-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
654- مهتابي و ملكوت
مصطفي اسلاميه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 190 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 20000 ريال - 964-416-234-X ادامه مطلب     انتخاب
655- جريان‌هاي اصلي در ماركسيسم: برآمدن، گسترش و فروپاشي: بنيان‌گذاران
لشك كولاكوفسكي؛ مترجم:عباس ميلاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 8 -235-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
656- جريان‌هاي اصلي در ماركسيسم برآمدن، گسترش و فروپاشي (عصر طلايي)
لشك كولاكوفسكي؛ مترجم:عباس ميلاني؛ ويراستار:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 6 -236-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
657- سيدعلي شايگان: زندگي‌نامه‌ي سياسي، نوشته‌ها و سخنراني‌ها
گردآورنده:احمد شايگان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 564 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 12500 ريال - 2 -238-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
658- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 710 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 16 سال 1385 - 3100 نسخه - 85000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
659- زندگي و آثار نيچه
ايو فرنتسل؛ مترجم:فرشته كاشفي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 176 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 26000 ريال - 9 -260-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
660- جهان‌بيني علمي
برتراند راسل؛ مترجم:حسن منصور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 236 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1387 - 1100 نسخه - 30000 ريال - 964-416-086-X ادامه مطلب     انتخاب
661- شاعر آينه‌ها: بررسي سبك هندي و شعر بيدل
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 344 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 8 سال 1387 - 1100 نسخه - 59000 ريال - 9 -050-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
662- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام و ايران
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 734 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 12 سال 1387 - 1100 نسخه - 95000 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
663- شهرنشيني در ايران
فرخ حساميان؛ گيتي اعتماد؛ محمدرضا حائري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 230 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1388 - 1100 نسخه - 35000 ريال - 0 -032-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
664- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 10 سال 1388 - 2200 نسخه - 75000 ريال - 2 -116-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
665- نقد آگاه در بررسي آراء و آثار: مجموعه مقالات
گردآورنده:عنايت سميعي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 70000 ريال - 5 -300-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
666- كتاب كار مربي كودك: برنامه كار سالانه مربي در مهد كودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 14 سال 1388 - 1650 نسخه - 45000 ريال - 0 -165-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
667- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،بنياد فرهنگي شريعتي - 462 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1388 - 1100 نسخه - 2 -160-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
668- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،بنياد فرهنگي شريعتي - 520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1388 - 1100 نسخه - 9 -159-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
669- زلال مهر (برگزيده شعرها)
شاعر:بابك پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 44 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 1100 نسخه - 4500 ريال - 7 -213-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
670- اصول اساسي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي
رالف‌وينفرد تايلور؛ مترجم:علي تقي‌پورظهير؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 8 -001-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
671- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 25 سال 1382 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
672- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 9 سال 1382 - 5000 نسخه - 55000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
673- ميعاد با ابراهيم
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1382 - 2200 نسخه - 39000 ريال - 5 -116-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
674- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 12 سال 1383 - 5150 نسخه - 65000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
675- مقالات انسان‌شناسي
گردآورنده:سهيلا شهشهاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 18000 ريال - 8 -221-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
676- انسان اجتماعي: جستاري در باب تاريخچه، معنا و نقد مقوله نقش اجتماعي
رالف دارندورف؛ مترجم:غلامرضا خديوي؛ ويراستار:فريدون نوايي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 13000 ريال - 9 -100-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
677- جامعه‌ي انفورماتيك و سرمايه‌داري واقعيت و اسطوره (مجموعه‌ي مقالات)
گردآورنده:خسرو پارسا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 192 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 9 -131-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
678- شاعر آينه‌ها (بررسي سبك هندي و شعر بيدل)
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 338 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1384 - 1100 نسخه - 32000 ريال - 9 -050-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
679- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1300 - 1357)
گردآورنده:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 942 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1385 - 1100 نسخه - 80000 ريال - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
680- مانيفست، پس از 150 سال (مجموعه مقالات)
لئو پانيچ؛ كالين ليز؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1386 - 2200 نسخه - 38000 ريال - 3 -179-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
681- در تعريف فرهنگ ايراني
به‌اهتمام:حسين سرفراز - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 36000 ريال - 4 -282-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
682- سرزدن به جواني (برگزيده شعرها)
سياوش پرواز - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 80 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 10000 ريال - 8 -284-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
683- گذار از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا
شاهرخ حقيقي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 328 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1387 - 1100 نسخه - 48000 ريال - 9 -212-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
684- چهارفصل در بازخواني شعر
محمدرحيم اخوت - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 296 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 45000 ريال - 7 -275-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
685- تا هر وقت كه برگرديم: داستانهاي كوتاه
غسان كنفاني؛ مترجم:موسي اسوار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 248 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
686- فرهنگ تاريخ (آ - س)
مترجم:احمد تدين؛ مترجم:شهين احمدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 725 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 10000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
687- فرهنگ تاريخ: (ش - ي)
مترجم:احمد تدين؛ مترجم:شهين احمدي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 727 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 10000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
688- مديريت مالي
فردوستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 486 صفحه - چاپ 9 سال 1369 - 3300 نسخه - 1850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
689- تاريخ جامع موسيقي (رنسانس و باروك)
الك رابرتسون؛ دنيس استيونس؛ مترجم: بهزادباشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 520 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 3600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
690- تاريخ جامع موسيقي (شكلهاي كهن تا پلي فوني)
الك رابرتسون؛ دنيس استيونس؛ مترجم: بهزادباشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 557 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 3600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
691- تاريخ جامع موسيقي (كلاسيك و رومانتيك)
مترجم: بهزادباشي؛ ويراستار:الك رابرتسون؛ ويراستار:دنيس استيونس - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 444 صفحه - جلد 3 - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 3200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
692- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 941 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 5500 نسخه - 4850 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
693- اسطوره زال: تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملي
سيدمحمد مختاري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 293 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 1800 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
694- مثلث سرنوشت: ايالات متحده، اسرائيل و فلسطيني‌ها
نوآم چامسكي؛ مترجم:هرمز همايون‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 445 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 2100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
695- Concise Dictionary Of Law
- موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 448 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 2200 نسخه - 1700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
696- ترانه‌خواني براي آفتاب (مجموعه شعر)
شاعر:بيژن هنري‌كار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 80 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 2500 ريال - 4 -075-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
697- گزيده شعرها
شاعر:عبدالله كوثري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 2 -076-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
698- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 11 سال 1377 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
699- زندگي، عشق و مرگ از ديدگاه صادق هدايت: نگاهي نو به‌بوف كور و ديگر عاشقانه‌هاي هدايت
شاپور جوركش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 9500 ريال - 9 -078-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
700- ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتين در شيلي
گابريل گارسياماركز؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 184 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1377 - 3300 نسخه - 6000 ريال - 7 -079-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
701- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
مقدمه:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 948 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 3 سال 1377 - 3300 نسخه - 37000 ريال - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
702- 101 اثر ممتاز از بزرگان موسيقي جهان
مارتين بوك‌اسپن؛ مترجم:علي‌اصغر بهرام‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 680 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 964-416-072-X ادامه مطلب     انتخاب
703- تبارشناسي اخلاق (يك جدل نامه)
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 نسخه - 7000 ريال - 5 -083-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
704- بخاراي من ايل من: مجموعه داستان
محمد بهمن‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 324 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1377 - 3300 نسخه - 10000 ريال - 0 -077-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
705- درباره نگريستن
جان برگر؛ مترجم:فيروزه مهاجر؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 256 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 6 -074-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
706- بررسي يك پرونده قتل
مترجم:مرتضي كلانتريان؛ زيرنظر:ميشل فوكو - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 2 -059-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
707- شاعر آينه ها(بررسي سبك هندي و شعر بيدل )
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 348 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1379 - 2200 نسخه - 15000 ريال - 9 -050-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
708- اوج‌هاي درخشان هنر ايران
ويراستار:ريچارد اتينگهاوزن؛ ويراستار:احسان يارشاطر؛ مترجم:رويين پاكباز - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 402 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 6 -124-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
709- منشا عالم، حيات، انسان و زبان
هوبرت ريوز؛ مترجم:جلال‌الدين رفيع‌فر - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 168 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 7500 ريال - 3 -151-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
710- قرارداد اجتماعي (متن و در زمينه متن)
ژان‌ژاك روسو؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 592 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 3 -134-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
711- گذار از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليورتار، دريدا
شاهرخ حقيقي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 312 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 14000 ريال - 1 -152-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
712- از طرف او
آلبا دسسپدس؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 648 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1379 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 8 -090-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
713- جهان واقعي دموكراسي
سي.بي. مكفرسون؛ مترجم:علي معنوي‌تهراني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 112 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 5000 ريال - 5 -150-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
714- حديث ماهيگير و ديو
هوشنگ گلشيري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 4000 ريال - 3 -117-405-964 ادامه مطلب     انتخاب
715- كتاب كار مربي كودك: برنامه كارسالانه مربي در مهد كودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 9 سال 1379 - 3200 نسخه - 12500 ريال - 3 -165-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
716- شعر كودك در ايران: نقد و بررسي
محمود كيانوش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 132 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1379 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 6 -141-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
717- سه پژوهش در جامعه‌شناسي هنر: پرودون، ماركس، پيكاسو
ماكس رافايل؛ پير-ژوزف پرودون؛ مترجم:اكبر معصوم‌بيگي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 8 -154-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
718- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 36000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
719- تابستان بچه ماهي
محمد زرين - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 96 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 5500 ريال - 5 -147-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
720- روان‌شناسي ويگوتسكي: سير و تحول انديشه‌ها
كوزولين الكس؛ مترجم:حبيب‌الله قاسم‌زاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 376 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 32000 ريال - 3 -215-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
721- روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 716 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 7 سال 1381 - 5150 نسخه - 48000 ريال - 1 -149-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
722- كشف خزرستان
لف نيكالايويچ گوميليوف؛ مترجم:ايرج كابلي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 1100 نسخه - 18000 ريال - 0 -036-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
723- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 20 سال 1382 - 5500 نسخه - 25000 ريال - 8 -015-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
724- قرارداد اجتماعي (متن و در زمينه متن)
ژان‌ژاك روسو؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 592 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1384 - 1100 نسخه - 49000 ريال - 3 -134-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
725- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي؛ ويراستار:هورست دلاكروا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 852 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 6 سال 1384 - 4200 نسخه - 180000 ريال - 964-416-024-X ادامه مطلب     انتخاب
726- جريان‌هاي اصلي در ماركسيسم: برآمدن، گسترش و فروپاشي (بنيان‌گذاران)
لشك كولاكوفسكي؛ مترجم:عباس ميلاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 502 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 8 -235-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
727- جريان‌هاي اصلي در ماركسيسم: برآمدن، گسترش و فروپاشي (عصر طلايي)
لشك كولاكوفسكي؛ مترجم:عباس ميلاني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 600 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 6 -236-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
728- صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام و ايران
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 748 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 11 سال 1386 - 2200 نسخه - 75000 ريال - 964-416-041-X ادامه مطلب     انتخاب
729- گزارش يك آدم‌ربايي
گابريل گارسياماركز؛ مترجم:جاهد جهانشاهي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 368 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 44000 ريال - 0 -046-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
730- چگونه طراحي كنيم؟
آدريان هيل؛ مترجم:آيلاي خرمي‌نژاد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 80 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 45000 ريال - 3 -201-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
731- روشن‌تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)
گردآورنده:مرتضي كاخي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 946 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 10 سال 1388 - 2200 نسخه - 150000 ريال - 0 -080-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
732- روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)
علي‌اكبر سيف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 700 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 19 سال 1377 - 5500 نسخه - 17500 ريال - 6 -012-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
733- مديريت مالي
جان‌فردريك وستون؛ يوجين بريگام؛ مترجم:حسين عبده‌تبريزي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 496 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 20 سال 1377 - 3300 نسخه - 13000 ريال - 9 -016-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
734- از پنجره‌هاي زندگاني (برگزيده غزل امروز ايران)
به‌اهتمام:محمد عظيمي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 812 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 30000 ريال - 9 -081-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
735- اصول حسابداري
فيليپ فس؛ كليفوردرولين نيس‌ونگر؛ مترجم:مهدي تقوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 294 صفحه - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 10 سال 1377 - 3300 نسخه - 8500 ريال - 4 -04-6721-964 ادامه مطلب     انتخاب
736- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1377 - 3300 نسخه - 30000 ريال - 7 -096-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
737- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 526 صفحه - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1377 - 3300 نسخه - 30000 ريال - 5 -097-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
738- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 458 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 21 سال 1377 - 5500 نسخه - 13000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
739- اصول حسابداري
فيليپ فس؛ كليفوردرولين نيس‌ونگر؛ مترجم:مهدي تقوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 500 صفحه - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 17 سال 1377 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 6 -03-6721-964 ادامه مطلب     انتخاب
740- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 12 سال 1377 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
741- مقدمه بر فلسفه تاريخ هگل
ژان هيپوليت؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 6000 ريال - 6 -088-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
742- مه سوار
علي صداقتي‌خياط - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 312 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 4 -089-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
743- شهرنشيني در ايران
فرخ حساميان؛ گيتي اعتماد؛ محمدرضا حايري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1377 - 2200 نسخه - 7500 ريال - 0 -032-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
744- نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي
محمود روح‌الاميني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 280 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 3300 نسخه - 9500 ريال - 0 -029-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
745- فهم نظريه‌هاي سياسي
تامس اسپريگنز؛ مترجم:فرهنگ رجايي؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 208 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1377 - 2200 نسخه - 8000 ريال - 3 -084-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
746- نه مقاله درباره دانته و دو سخنراني درباره "كمدي الهي" و "هزار و يكشب"
خورخه‌لوئيس بورخس؛ مترجم:كاوه سيدحسيني؛ مترجم:محمدرضا رادنژاد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 168 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 5000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
747- روشن‌نگري چيست؟ نظريه‌ها و تعريف‌ها: مقالاتي از كانت، ارهارد، هامن، هردر، لسينگ، مندلسزون، ريم، شيلر ...
گردآورنده:ارهارد بار؛ مترجم:سيروس آرين‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 4000 ريال - 6 -043-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
748- اصول روابط بين‌الملل
هوشنگ عامري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 432 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1377 - 2200 نسخه - 17000 ريال - 9 -002-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
749- تبارشناسي اخلاق (يك جدل نامه)
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 3300 نسخه - 7000 ريال - 5 -083-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
750- انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو
برايان ردهد؛ مترجم:مرتضي كاخي؛ مترجم:اكبر افسري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 340 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1377 - 2200 نسخه - 10000 ريال - 8 -025-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
751- سيماي زني در ميان جمع
هاينريش بل؛ مترجم:مرتضي كلانتريان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 22000 ريال - 1 -099-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
752- تكوين دولت مدرن: درآمدي جامعه‌شناختي
جانفرانكو پوجي؛ مترجم:بهزاد باشي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 232 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 7000 ريال - 7 -065-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
753- انديشه‌هاي متي
برتولت برشت؛ مترجم:بهرام حبيبي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 5500 ريال - 1 -104-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
754- اسفار كاتبان
ايوب خسروي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،قصه - 190 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 11000 ريال - 2 -174-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
755- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 405 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1379 - 3300 نسخه - 21000 ريال - 9 -064-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
756- فارماكولوژي پرستاري
سيدني‌جان هاپكينز؛ مترجم:عباس پوستي؛ مترجم:بيژن جهانگيري - ارجمند،موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 394 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1379 - 4000 نسخه - 19000 ريال - 9 -25-6095-964 ادامه مطلب     انتخاب
757- منطق صوري (جلد اول و دوم)
محمد خوانساري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 458 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 23 سال 1379 - 5500 نسخه - 23000 ريال - 0 -015-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
758- مانيفست، پس از 150 سال (مجموعه مقالات)
لئو پانيچ؛ كالين ليز؛ مترجم:حسن مرتضوي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ريال - 3 -179-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
759- درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات
رابرت اسكولز؛ مترجم:فرزانه طاهري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 306 صفحه - رقعي (شوميز) - 2200 نسخه - 18000 ريال - 9 -145-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
760- در گريز گم مي‌شويم (مجموعه داستان)
محمدآصف سلطان‌زاده - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 9000 ريال - 5 -164-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
761- پديده جهاني شدن وضعيت بشري و تمدن اطلاعاتي
فرهنگ رجايي؛ مترجم:عبدالحسين آذرنگ - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 212 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12500 ريال - 7 -163-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
762- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،بنياد فرهنگي شريعتي - 520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1380 - 3300 نسخه - 48000 ريال - 9 -159-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
763- آثار گونه‌گون
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه،بنياد فرهنگي شريعتي - 464 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1380 - 3300 نسخه - 48000 ريال - 2 -160-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
764- نام ديگر دوزخ: يك شعر (1378 - 1367)
شاعر:شاپور جوركش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 196 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 11000 ريال - 8 -168-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
765- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي؛ ويراستار:هورست دلاكروا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 812 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 5 سال 1381 - 3300 نسخه - 150000 ريال - 964-416-024-X ادامه مطلب     انتخاب
766- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1381 - 3300 نسخه - 48000 ريال - 7 -096-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
767- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 1094 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1381 - 3300 نسخه - 48000 ريال - 5 -097-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
768- چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس
فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مترجم:داريوش آشوري - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 17 سال 1381 - 3300 نسخه - 25000 ريال - 8 -042-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
769- پژوهشي در اساطير ايران (پاره نخست و پاره دويم)
مهرداد بهار؛ ويراستار:كتايون مزداپور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 556 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1381 - 2200 نسخه - 39500 ريال - 3 -009-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
770- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري
زهره سرمد؛ عباس بازرگان‌هرندي؛ الهه حجازي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 406 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 6 سال 1381 - 3300 نسخه - 25000 ريال - 4 -051-329-964 ادامه مطلب     انتخاب
771- كتاب كار مربي كودك: برنامه كار سالانه مربي در مهدكودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 10 سال 1381 - 3300 نسخه - 16000 ريال - 3 -165-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
772- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 534 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 10 سال 1384 - 3300 نسخه - 5 -097-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
773- گفتگوهاي تنهايي
علي شريعتي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 10 سال 1384 - 3300 نسخه - 7 -096-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
774- تازيانه‌هاي سلوك: نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي
محمدرضا شفيعي‌كدكني - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 544 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1385 - 1100 نسخه - 50000 ريال - 7 -051-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
775- كتاب كار مربي كودك: برنامه كار سالانه مربي در مهد كودك و كودكستان
توران(خمارلو) ميرهادي - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 12 سال 1386 - 1750 نسخه - 32000 ريال - 0 -165-416-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
776- باقي‌ مانده‌ها (داستان‌هاي كوتاه)
محمدرحيم اخوت - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 27000 ريال - 3 -232-416-964 ادامه مطلب     انتخاب
777- هنر در گذر زمان
هلن گاردنر؛ مترجم:محمدتقي فرامرزي؛ ويراستار:هورست دلاكروا - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 694 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 9 سال 1387 - 4400 نسخه - 270000 ريال - 964-416-024-X ادامه مطلب     انتخاب
778- زندگي با پيكاسو
فرانسواز ژيلو؛ مترجم:ليلي گلستان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 416 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 250000 ريال - 7 -115-416-964 ادامه مطلب