پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب کانت که به دست کریستوفر وانت نگاشته و توسط حمیدرضا ابک ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و هفت صفحه است. امانوئل کانت فیلسوف بسیار مشهور دوره ی روشنگری را تاسیس کرده که فلسفه ی نوین غرب به حساب می‌آورند. همه ی فلاسفه معروف که بعد از او آمدند به طور عمیق وامدار کوشش او واسه ی تعیین مقدار علم بشری به منزله یکی از موضوعات اصیل جست و جوی فلسفی بوده اند . و هم اکنون فُرمالیسم ساختارمند تفکرات او موجب شده که او به شخصیتی بحث‌انگیز در تاریخ فلسفه مبدل گردد. تاریخی که او خویش را در شکل دادن آن سهیم دانسته است.اثر فوق گام اولی است واسه ی شناخت کانت از طریق تأکید بر سه نوشته مشهور او که به ترتیب نقد عقل محض و نقد عقل عملی و نقد داوری می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کانت تماس بگیرید.

کتاب کانت, کریستوفر وانت

کتاب سارتر که به دست فیلیپ تادی نگاشته و توسط روزبه معادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و دو صفحه است.ژان پل سارتر را بعضی از تاریخ دانان مشهور فرانسوی قرن بیستم میلادی و همچنان پس از ژنرال دوگل دانسته اند . در فاصله سال های بعد از جنگ جهانی دوم تا فوت او یعنی از سال هزار و نهصد و چهل و پنج تا سال هزار و نهصد و هشتاد سارتر به طور مسلم مشهورترین نگارنده ی فرانسه و شناخته شده ترین فیلسوف زنده این کشور بوده است.اثر فوق از طریق مروری بر اساسی ترین نگاشته های سارتر گام نخستی می باشد که واسه ی آشنا گشتن با نمایشنامه های او یعنی دست های آلوده و زندانیان آلتونا و اتاق بسته و همچنان انتقاداتی ادبی درباره ی رمبو و فلوبر. در این اثر شرح نسبتا مفصلی از معانی پایه گذار نظرات جهانشمول یعنی اگزیستانسیالیسم ارائه شده است و به خصوص به تفکرات او درمورد آزادی دقت می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سارتر تماس بگیرید.

کتاب سارتر, فیلیپ تادی

کتاب کامو قدم اول که به دست دیوید زین میرویتز نگاشته و توسط روزبه معادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است. آلبرکامو را می شود یکی از بزرگترین داستان نگاران قرن بیستم شمرد .فردی که به همراه ژان پل سارتر در دوره ای زمانی سمبل جریان روشنفکری شده بود. آلبر کامو جایزه نوبل ادبیات را برنده شده و یکی از استثنایی‌ترین اندیشمندان فرانسه به حساب می آید. اساسی ترین دلیل این امور همچنان استقلال اندیشه‌ای بود که او همواره کوشش زیادی در حفظ آن کرد. او نه حاضر بود برچسب اگزیستانسیالیسم را پذیرا باشد و نه آماده بود که مواضعش را در قبال استقلال الجزایر به سبب مخالفت های بسیار دوستان چپ گرایش که به موجب این مواضع او را از جمع خویش طرد نمودند تغییر دهد. راه زندگی و تفکرات کامو که در اثر فوق از طریق بازبینی اساسی ترین رمان‌هایش ترسیم شده‌ است گام نخستی است در شناخت نگارنده ای که علیرغم همه ی مصائب فردی و اجتماعیش که در زندگی متحمل شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کامو قدم اول تماس بگیرید.

کتاب کامو قدم اول, دیوید زین میرویتز

کتاب مارکس و مارکسیسم که به دست چارلز رایت میلز نگاشته و توسط محمد رفیعی مهرآبادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر خجسته چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و دو صفحه است. مارکسیسم یک نظریه اجتماعی و یک جهان بینی و یک ایدئولوژی و یک مکتب فلسفی می باشد.مارکس و مارکسیسم در حقیقت قسمت اول اثر پر حجم مارکسیست ها نوشته ی مشهور چارلز رایت میلز می باشد که واسه ی آغاز مجموعه اثرات آرا و اعتقادات سیاسی انتخاب شده است. این گزینش به چند دلیل انجام گرفته است.به طور تقریبی همه ی بعدها و تفکرات مارکس را در خصوص فلسفی و سیاسی و علوم اجتماعی و اقتصاد با تاکید ویژه بر اجتماع شناسی مارکسی شامل می شود. اندیشه های مارکس را به طور خیلی دقیقی بیان نموده و تحلیل کرده است.نقطه های قوت و ضعف مارکس را با دقت به شرایط کنونی دنیا را پژوهش و مورد تحقیق قرار داده است.برای خرید کتاب مارکس و مارکسیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب مارکس و مارکسیسم, چارلز رایت میلز