پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب سه مکتوب اثر میرزا آقا خان کرمانی به کوشش و ویرایش: بهرام چوبینه

نخستین صفحات کتاب سه مکتوب اقتباس بلکه رونویسی کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوند زاده است. اما میرزا آقا خان آرام آرام خود را از بندهای فلسفی و عقلانی مکتوبات رها می سازد و با استقلال اما درهمان چارچوب به دنبال احساس و اندیشه های خود می رود.
در سراسر کتاب سه مکتوب میرزا آقا خان تحت تاثیر اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده است و کلمات و عبارات و گاهی مطالب مفصلی را از وی در لابلای نوشته خود سه مکتوب نقل می کند.
چهار چوب اصلی کتاب مکتوبات در تالیف سه مکتوب دنبال شده است.
بطوریکه میرزا آقاخان که اصولا یک اندیشمند ایده آلیست بشمار می رود در تله تفکرات ماتریالیستی میرزا فتحعلی آخوندزاده افتاده است.با این همه نباید تصور کرد که کتاب سه مکتوب تنها یک تقلیذ و اقتباس پیرزومندانه است بلکه با همه تاثیر و نفوذ اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده بر میرزا آقاخان کرمانی
می باید کتاب سه مکتوب را یک تالیف ارجمند و ارزشمند و کاملا مستقل بشمار آورد.
زیرا میرزا آقا خان استقلال فکری خود را از هر نظر حفظ کرده و هم چنان وی را می باید یک اندیشمند انقلابی ایده الیست بشمار اورد.
احتمالا نسخه اصلی که به خط خود میرزا آقا خان کرمانی بوده می باید میان بازماندگان وی موجود باشد.
نسخ خطی این کتاب در دست دوستداران و هم مسلکان او و هم چنین در کتابخانه های عمومی در ایران موجود بود.
اما اکنون به دستور مسولان جمع اوری و نایاب گشته.
کتاب حاضر به کم و کاست آن گونه که بدست ویراستار این کتاب رسیده است فتوکپی دست نوشته ایست که اکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگاهداری می شود.
این نسخه به خط میرزا مصطفی معروف به کاتب است که ظاهرا وی در هشتم ذی حجه الحرام سنه 1329 مطابق 30 نوامبر 1911 میلادی کتاب را برای ادوارد براوان شرق شناس معروف نسخه برداری و بلافاصله به انگلیس ارسال داشته است.

 

برای خرید کتاب سه مکتوب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب معجزه خداباوری: براهینی در تأیید و رد وجود خداوند اثر جی. ل. مکی  

موضوع این کتاب خداباوری است؛ دکترینی که میگوید خدایی وجود دارد، به ویژه خدایی که درمرکزیت سنت ادیان توحیدی اصلی از جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام فهمیده میشود.به نظر من،در مورد این سؤال که آیا خدایی وجود دارد یا خیر، میتوان و بایستی عقلانیو مستدل بحث کرد، واز آنجا که چنین بحثی میتواند نتایج مشخصی به ارمغان آورد،ارزنده نیز هست. این سؤالی اصیل ومعناداراست، وسؤالی است مهمــ مهمتر از آنکه بخواهیم به طورسرسری یا دلبخواهی در مورد آن موضع بگیریم.نه درست یپاسخ مثبت به این سؤال بدیهی است و نه درستی پاسخ منفی،اما مسئله آنقدر هم مبهم نیست که نتوان روی استدلال و شواهدم ربوطک ار کرد. آموزههای اصلی این خداباوری سنتی به خوبی توسط ریچارد سوئینبرن خلاصه شده است: خدایی وجود دارد که«شخصیبدون جسم (به عبارت ییکروح)است،همه جا حضور دارد، خالق و نگهدارندٔه[وجود و نظم]جهان است، عاملی دارای آزادی است، قادر به انجام همه کار(به عبارتی قادر مطلق)است،همه چیزدان و اکاملانیک است، منشئی برای الزام اخلاقی است، تغییرناپذیر وازلیـ ابدیاست،وجودی استواجب، مقدس و شایستٔهپرستش». به طورکلی،من به پیروی ازسوئینبرن، این توصیفات را تقریبابه معنای حقیقی آنهابرداشت میکنم، گرچه در بعضی جاها قیدوشرطهاو انعطافپذیریهای معقول را در تفسیر مجاز خواهم شمرد

برای خرید کتاب معجزه خداباوری: براهینی در تأیید و رد وجود خداوند نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.  

 

دانلود کتاب فلسفه فریدریش ویلهلم نیچه اثر مهرداد مهرین

 

 نیچه نشان داد که اصول اخلاقی قطعی و مطلق نیست بلکه اعتباری و قرار دادی است. برخلاف کانت که عقیده دارد اخلاقیات قوه ای است که بر طبیعت حکومت میکند.نیچه معتقد است که اخلاقیات قوه ای نیست که بر طبیعت حکومت کند و امر مصنوعی است.
قانون طبیعت در اعماق وجود ما ثبت شده است و ما نمیتوانیم از ان فرار کنیم.و این قانون هم تابع اخلاقیات نیست و چون تابع اخلاقیات نیست ما نمیتوانیم با آن مخالفت کنیم.
باین طریق نیچه وجود ازادی اراده را انکار میکند.چون ازادی اراده نیست.مسئولیت هم نیست و حتی جانی در ارتکاب جنایات کاملا بی تقصیر است.
از اینرو در نظر نیچه مجازات از نظر موازین عقلی عملی نابجاست. زیرا از یکسو ادمی در ارتکاب جنایت تقصیری ندارد و از سوی دیگر مکافات امکان پذیر نیست یعنی نمیتوان تلافی یک عمل را عینا بی کم و کاست از مرتکب ان عمل گرفت.اری هیچ عملی را نمیتوان تلافی کرد زیرا اعمالیکه باهم مساوی باشند وجود خارجی ندارند

 

برای خرید کتاب فلسفه فریدریش ویلهلم نیچه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اک - ویدیا اثر پال توئیچل ترجمه هوشنگ اهر پور

 کسانی که قدم در حیطه اکنکار دانش باستانی سفر روح میگذارند می باید پایاب های خویش را در اصول این طریق محکم کنند.این طریقی است که بشر به منظور بازگشت به اقالیم الهی در پیش میگرد.
جستجوی فرد در این طریق تنها به زندگی فعلی اش محدود نمیشود بلکه ریشه عدد بیشماری از علت ها هستند که باید در زندگی های پیشین مورد کند و کاو واقع شوند.
تناسخاتی که محال سرچشمه گرفتن علیت هائی بوده اند که منجر به تناسخ فعلی گشته اند.این مسیر در گذشته های دوری آغاز و تحولاتی را موجب شده اند که در مسیر تکاملی معنوی فرد اورا به این درجه از کمال سوق داده است که بتواند مورد پذیرش استاد حق در قید حیات واقع شود.

 به همین علت زمینه این دانش همیشه در نظر جویندگان بنوعی متفاوت و تا حدی بیگانه با سطح پذیرش عاطفی و ذهنی شان جلوه میکند.اما در عین حال فرح بخش و تحریک کننده مینماید.
اک ویدیا میتواند اطلاعاتی را به قرائت کننده و شخص متقاضی درباره زندگی های گذشته حال و اینده بدست دهد که کسب انها در سایر سیستم های پیامبری میسر نمی باشند.
اک ویدیا به ادمی موضوعات بیشماری برای تفکر و تعمق به دست میدهد. زیرا او در تصرف قابلیتا رد و بدل کردن اطلاعات در مورد خودش و دیگران است که میتواند بسیار مفید واقع شود.

 

برای خرید کتاب اک - ویدیا کتاب اک - ویدیا  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.