پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب فلسفه تاریخ ابن خلدون اثر محسن مهدی ترجمه مجید مسعودی

 

دوران زندگی ابن خلدون دوثلٹ آخر چهاردهم (هشتم هجری) و قسمت اعظم دهة اول قرن پانزدهم (نهم هجری) دافرام ی گیرد۔ اپن خلدون درحیات سیاسی افر بقای شمال غربی وتاحد کمتری دد حیات سیاسی اسپانیای مسلمان مصر فعالانه شرکت داشت۔ با تاریخ ‎‏ این سرزمینها بخوبی آشنا بود ، ازحوادٹ مهمی که در سرزمینهای ‎‏ در خاورمیانه ودور روی می داد ، ازمقاومت ‏ ودرعین حال مداوم بیزانس دربرابر ترکان عثمانی ۰ د از «رنسانی* اروپای غربی آ گاهی داشت این حوادث چه آ نهایی که اد به چشم خود دیده و چه آ نهایی که از ادبیات تاربخی معاصر ۰ و ازگزارشهای سفیران ، سیاحان ‏ استنباط کرده بود اثر ژرف و پایداری در ذهن او بجا گذاشت ۔ ابن خلدون اهمیت این حوادث ‏ آهنگ سر بع جنبش ودر تحول عمیقی می دیدکه این حوادث رابه وجود می آورد۔ برخلاف جنبشها و تحولات چهارقرن پیش ازآن ،که ساخت اصلی جامعة اسلامی دا دست۔ نخورده به جاگذاشته بودش حوادثی که به دنبالة طاعون اواسط قرن چهاردهم هشتم روی داد شرايط کاملا‏ به وجود آورد۔ لازم بودکه این شرایط برای استفاد مورخان ‎‏ ثبت شوند، و به منظور درك اینکه چه نکاتی دا دد باد ماهیت تاریخ آشکار می ساز ند تحت بررسی ددآ بند وبه عنوان باور کار عملی خردمندان مورد استفاده قرارگیر ند۔

ازاین رو شرح مختصری از این حوادث که بیشتر از آثار خود ابن خلدون اقتباس شده است برای پی بردن به پیدایش وماهیت افکار اوشاید سودمند افتد " قلمرو اسلام درقرن چهاردهم میلادی به مراتب از قرن هشتم بعنی دردوران خلافت پرشکوه وعظمت هرون الرشید( که ازسال۷۸۶ تا ۸۰۹ میلادی۔ فرمانروایی کرد ) پهناودتر بود ۔ صلیبیون از سواحل شام رانده شده بودند و تهاجم متقابل موفقیت آمیز مسلمانان در آسیای صغیر، قلمرو ‎slg‏ رابه حوز ناچیزی محدود کرده بود ۔ متصرفات اسلام دد اسپانیا و جزایر مدیترانه پیوسته کاهش می بافت ، لیکن فتوحات ترکان عثمانی ، وگروندگان جدید به دین اسلام دد سودان، روسیه؛ هندوستان ، اندونزی و آسیای مرکزی به حدی زیاد بودندکه زبانهایی که درغرب براسلام وارد می شد دربرابر آ نها ناچیز وحقیر جلوه می کرد". ولیکن ازنظر داخلی اوضاع کمتر ثابت و یکدست وددخودستایش بود۔ قرنها بودکه کشودرگشایان از هرسو یکی پس از دیگری جراحات ژرف و پی ددیی بر آن بیکر عظیم ‎‏ بودند۔ ترکان سلجوقی، صلیبیون مسیحی،اءراب بادیه نشین بر برو بنی هلال و بالاخره ‎‏ و بران کردن وساختن وچپاول را برعهده گرفتند۔ اینها عوامل داخلی تجزیه دا تشدید و تسربع کردند ۔ شهرهای بزرگ بدوبرانی افتادند . قناتها خراب شدند و در نتیجه کشاورزی روبه انحطاط گذاشت.

ازهم گسیختگی شیراز دستگاه اداری موجب  افتادن وسائل ارتباط ۾ و کاهش۔ داد وستد محلی وبین المللی شد ۔ مالیاتهای کمرشکن که برای جنگهای بی درپی ضرورت داشت و روش اجاره دادن اراضی به سرداران فثودالی که متعهد به پرداخت پوز و تهیه سرباز درازاء آن می شدند (وغالباً هم بدهی خود دا بسیادکم وبسیاد دبر می دادند) برانحطاط و آشفتگی می افزود'۔ در بسیاری از نواحی مانندافر بقای شمال باختری، کرانة شام؛ عراق وشمال ایرانه شهر نشینان بدینسان درمعرس تاخت قبایلl‏ وغلا و آفات ‏ قرادداشتند. ولیکن جهان اسلام به نور یکان دچاداین مصائب نبود ۔ تنوع ونابرابری دد شئون گوناگون زندگی فرهنگی از خصائص قرن چهاددهم میلادی بود ، و لازم است که هرمنطقه ای دا جداگانه بادقت بیشتری مطالعه کنیم تابه کل بهتر پی ببریم ۔ ۲ . مغولها قلمرو شرقی اسلام دا از هند تا سواحل فرات تقسیم و برآن فرمانروایی کردند .

 

 

برای خرید کتاب فلسفه تاریخ ابن خلدون نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب والکیری ها اثر پائولو کوئیلو ترجمه آرش حجازی

 

 خواننده ای که در حال مطالعه کتاب والکیری هاست باید اگاه باشد که این اثر با کتاب دیگر نویسنده یعنی خاطرات یک مغ یا آثار دیگر پائولوکوئیلو چون برید و زهیر خیلی تفاوت دارد.
تالیف این کتاب خیلی سخت بود. نخست بدلیل اینکه به مواردی پرداخته که پذیرفتن ایشان خیلی راحت نیست. و ثانیا بدلیل اینکه تا به امروز این رمان را برای بسیاری بازگو نمودم و هراس داشتم قدرتش را برای مبدل به نوشته گرفته باشم. و سومین و اصلیترین مصائب برای بازگو نمودن حوادث ناگزیر گشتم به جزیات بسیاری از زندگی فردی م بپردازم بویژه زندگی زناشویی و روتابطم با اشخاص دیگر و فواصل اسیب پذیر که سنت اسرارامیز من را از ادمی که هستم منفک ساخته.مانند هر ادمی نمایش کشیدن ایرادها و لرزیدن هایم در زندگی فردی بسیار سخت است. اما همانگونه که در کتاب خاطرات یک مغ بطور واضح اشکار ساختم راه جادو همان مسیر انسانهای مهمولی میباشد. و لازم است ادمی معلم داتشه باشد و مسیر علوم خفیه را گذر کند و نظم مناسب برای انجام مراحا طریقت را داشته باشد اما طی مسیر یعنی همواره در حال شروع کردن.

یعنی همواره در صدد شروع چیزی و تنها چیزی که ارزشمند میباشد اراده کامل و کافی برای گام برداتشن در این راه است.
والکیری ها به وضوح ادمی را بتصویر می کشاند که در پشت شمایل مغ نشسته و ایشان قاذر است برای تعدادی اشخاص که در راه یافتن انسان کامل میباشند امید دهنده باشد. اما دنبال کنندگان حقیقی اگاهند که بدون از کلیه ایرادها و نقص ها مسیر معنوی قدرتمندتر میباشد. خداوند عشق میباشد و بخشش اگر براین اندیشه باشند هیچگاه اجازه ورد ضعف را به وجودشان نخواهند داد

 

برای خرید کتاب والکیری ها نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب راه رستگاری اثر احمد کسروی

 

 

می باید در اینجا سخنانی نیز از روان برانیم این نیز از دینست . اینهم در نهاد آدمی نهاده شده که میخواهد بداند آیا پس از مرك بيكبار نابود خواهد شد و یاروان او باز خواهد ماند .

در این باره هم هر گاه راه روشنی در پیش نباشد پندارهای گوناگون بمیان آید و مایه پراکندگی شود . آنگاه این نیز با آیین زندگانی که آدمیان در پیش گیرند پیوسته است .

کسی اگر بداند جهان دیگری پس از مرگ در میان است زندگی را هیچ و پوچ نشناخته پرهیز کارانه زید ، ولی کسیکه پس از مرك بهستی دیگری امیدوار نیست چه شگفت که در جهان در بند هیچی نباشد ؟! : آدمی میباید پیش از همه خود را شناسد. در این باره هم فیلسوفان از دیرین و نوین ، پراکنده گویی فراوان کرده اند ، و این شگفت که چکدام با گاهی درستی دست نیافته اند.

اینان آدمی را با چرندگان و درندگان بلکه با رستنی ها نیز بیکرشته کشیده ، و او را هم دارای يك سرشت تنها شمارده اند ، و این نمونه دیگری از درماندگی آنان و از هیچ این بر کسانی گران می افتد که ما فیلسوفان را بدینسان خوار میداریم و نادانیپاشان بر میشماریم بارها میشنویم گله می نمایند . لیکن چه باید کرد ؟!..

آیا میتوان بپاس دلخواه ایشان از راستیها چشم پوشید؟! این چه بیماریست آنان میدارند؟ اگر می گویند راست نیست بنویسند. این گفته های ما در زمینه جان) وروان روشنترین و راستترین آگاهی در آن باره میباشد. آنان هر خرده ای میدارند بنویسند .

بنویسند تا دانسته شود راستیها چیست . باید دانست آدمی اگر از جنس جانوران است با آنان یکی نیست . جانوران تنی و جانی بیشتر نمیدارند ولی آد می گذشته از تن و جان دارای دروان هم میباشد

برای خرید کتاب راه رستگاری اثر احمد کسروی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگانت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مکاتیب فارسی غزالی به‌ نام فضائل الانام من رسائل حجة‌الاسلام به‌ تصحیح و اهتمام عباس اقبال

 

اى ملك اين دنیا را بسیار تشکر و خزانه ساختی آخرت را نیز بساز و برقدر مقام و مدت آخرت ساز ، مدت دنیا پیداست که چند است ، بود که روزی یا نفسی پیش نمانده است ، مدت آخرت را نهایت نیست که اگر هفت آسمان و زمین پر گاورس کنند و مرغی را فرمایند که هر هزار سال يك دانه پیش مخور آن همه برسد و از اید هیچ کمتر شود، خزانه در خور مدت باید نهاد چنانکه ازل منزلی که مقام دروی یک شب بود. اندك بود بنسبت با منزلی که در او . در او مقیم خواهی بودن و بدان که هیچ بنده ایست که نه وی را بر دوزخ گذری هست از ساعتی در گیر تا هفت هزار سال که آخر کسی را که از دوزخ بیرون آورند پس از هفت هزار سال بود و این کسی را بود که ایمان سلامت برده باشد و این آسان نیست. و در خبر است که درخت ایمان آب از طاعت خورد و بیخ وی از عدل و از دوام ذکر حق تعالی راسخ گردد و چون این تربیت نباید در سکرات موت در افتد که بیخ ندارد. يك وصبت از من قبول کن کلمه لا اله الا الله همیشه در زیر زبان دار چنانکه کسی نشنود و می گوی اگر در شکار باشی و اگر بر تخت بار و اگر در خلوت ، يك ساعت از این خالی مباش که ایمان بدین راسخ شود که اگر از عذاب آخرت خلاص یابی از سؤال قیامت خلاص نیابی کلام داع. وكلكم مسؤل عن رعيته اگر ترا در مقام سیاست بدارند و بگویند بندگان خویش را و گویندگان لا اله الا الله را رعیت تو کردیم و ترا اسپی چند بدادیم بملکی ، همه دل در ستوران خویش بستی تا هر کجا مرغزاری سبزتر بود چراگاه ایشان ساختی و از بندگان ما غافل ماندی . چرا عزیزان ما را از ستوران خویش باز پس داشتی ، و گفته بودیم که حرمت مؤمن بنزدیث ما بیش از کعبه است ، از این سؤال چه جواب داری . عمر خطاب رضی الله عنه را سیرت چنان بود که شتر درویشی در شب تاريك كم شد ، پای برهنه در طالب آن می دوید و می گفت که اگر شتری گرگین را در کنار آب فرات بگذارند و دارو در وی نمالند مرا از آن روز قیامت بخواهند.

 

پرسید، و برا یکی از صحابه در خواب دید پس از دوازده سال که غل کرده بود و جامه سفید پوشیده چنان که کسی از کاری فارغ شده باشد ، گفت یا امیرالمؤمنین خدای تعالی با تو چه کرد ، گفت تا اکنون در حساب بودم و کار عمر پرخطر بود اگر نه آن بودی که خداوند کریم بودی حال عادل ترین خلق این بود حال خویش را بر این قیاس کن . و در جمله راه نصیحت دراز است بر همه ملوك وبر ملك اسلام كوتاه : لوح نوشته فرا پیش او اهم در آن لوح مینگر سیرت پدر خویش ملکشاه فرا پیش گیر واگر ترا گویند پدرت از فلان ده درم بسندی تو ده درم و تیم بستان کو این زیادت چرا بستانم ، وی از حق تعالی می ترسید من نمی ترسم ، وی عاقل بود نام ایکو و خشنودی رعیت دوست می داشت من عاقل ده ام . اگر گویند در ولایت تو جهودی هست و برا از ولایت بیرون کن بگو در روز گار پدرم کجا بود. چون گویند در ولایت وی بگو پس چرا قاعده که وی نهاد باطل کنم و بدان که هر که قاعده و راه پدر خویش باطل کند عاقی باشد و عاق ببهشت نشود اگر چه بوی بهشت از پانصد ساله راه بشنوند ، هر که ترا بعقوق دعوت کند او دشمن تو است . يا ملك شكر نعمت حق تعالی بر خود بگزار که اسمت چهار است : ایمان و اعتقاد درست و روی نیکو وخلق ليكو وفعل نیکو این یکی باختیار است و آن هر سه ۲ هدیه حق تعالی است، آن هر سه از تو دریغ نداشت تو نیز این چهارم از خود دریغ مدار که آن هر سه بزیان آید برتو و ناسپاسی کرده باشی و ای امیران نو دوات که بر پای ایستاده اید اگر خواهید که دولت پاینده باشد و مبارک باید که دولت از بی دولتی بازشناسید و بدانید که شما را ملك يكى نیست بلکه دو است، این یکی ملک خراسان و آن دیگر ملک زمین و آسمان كه ملك وى و ملك شماست، فردای قیامت همه را با وی در مقام سیاست بدارند و با شما گویند حق نعمت من چون گزار دید که قُلُوبُ الْمُلُوكَ خَزائن الله دل ملوك خزائن خدای تعالی است که هر چه در عالم خاک پدید آورد از رحمت وعقوبت بواسطه دل ملوك بود گوید خزانه خود شما سپردم و زبان شما را کلید آن خزانه کردم.

 

 

برای خرید کتاب مکاتیب فارسی غزالی  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.