پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب اوپانیشاد ترجمه شاهزاده محمد داراشکوه فرزند شاه جهان به سعی و تصحیح محمدرضا جلالی نائینی و دکتر تاراچند

 کتاب حاضر نمونه برجسته یی از افکار متفکرین هندی است که بنابر گفته شوپنهاور حکیم آلمانی : در جهان هیچ چیز باندازه تحقیق در متن اصلی اوپانیشادها سودمند و موجب ارتقای روح نیست.
متون اوپانیشاد های قدیمی بعضی منثور و بعضی منظوم و بزبان سانکسریت مدون و منظم شده است.
ریزه کاریهای فکر هندی که در سطور این کتاب بچشم میخورد متعلق بقرون و اعصاری است که بسیاری از اقوام پیشتاز تمدن گامهای اول را بجلو بر میداشتند.
برای مردم ایران تحقیق درباره ادب هندوستان و از جمله اوپانیشادها صرف نظر از فواید دیگر از این جهت که با ادب و فرهنگ قدیم ایران باستان ارتباط برقرار دارد واجد اهمیت است. زیرا مردم آریائی سرزمین هند با مردم ایران همزاد و زبان اصلی انها نیز با زبان اوستا و فرس قدیم ریشه واحد دارد.
برای بیان این مطلب باید دانست که بیشتر زبانهایی که امروز در هندوستان تکلم میشود از ریشه ماخوذ است که بوسیله مردمی که بیش از سه هزار سال قبل از معبر شمال غربی باین سرزمین کوچ کرده اند با ان صحبت میشده است.این مهاجمین خود را اریا می نامیدند.
خویشاوندان این قوم مهاجر در اسیای وسطی باقیماند و تمام فلات ایران و نواحی بزرگ دیگری از قاره اسیا را اشغال کردند. انها نیز خود را ایریا میخواندند چنانکه در اوستا ذکر شده و از این کلمه نام ایران مشتق گردیده است

برای خرید کتاب اوپانیشاد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب شیخ صفی و تبارش اثر احمد کسروی

تاریخ نویسانی که تاریخ صفویانرا نوشته اند و کتابهایشان در دسترس هاست در زمان پادشاهی اینخاندان بوده اند و اینان که از شیخ و از پدران او و از جانشینانش بسخن برخاسته اند ناچار بچاپلوسی پرداختند.
آنگاه چون زمان گذشته بود بپاره بازگوییهای گزافه امیز بلکه دروغ دسترس نمیداشته اند.
رویهمرفته از این تاریخها اگاهی راستی درباره شیخ صفی و جانشینان او کم بدست می اید.
از زمانهای پیش از پادشاهی نیز تنها یک کتاب بنام صفوه الصفا بازمانده و انرا داستان شگفتی هست که باز خواهیم نمود.
اینست معنی انچه میگوییم : راه گشاده ای برای جستجو دیده نمی شود.
با این همه من راهی پیدا کردم خدارا سپاس که انچه دشوار می نمودم باسانی انجام گرفت زیرا چه درباره سیدی انخاندان و چه در زمکینه سنی کشی شاه اسمعیل آگاهیهای از جداری بدست اد.
درباره راست نبودن سیدی که نخست جز دو سه دلیلی دردست نمیبود پس از جستجو دلیلب های فراوانی بدست امد و این بسیار روشن گردید.
از اینرو چنین خواستم اگاهیهای خود را در این زمینه ها برشته نوشتن کشم و این کتاب را پدید اورده شیخ صفی الدین و تبارش نام نهادم.
من نمیدانم سید بودن و نبودن شاهان صفوی چه هماشی در تاریخ ایران تواند داشت.نمیدانم ایندگان چه ارجی باین نوشته می خواهند گزاشت.
من دوست داشتم که یک دروغی را از تاریخ دور گردانم و این شگفت که انچه ما بدروغ بودن تبار سیادت صفویان راه نمود کتاب صفوه الصفا بود که دلیلهای نخست از ان کتاب بدست امد.

 

برای خرید کتاب شیخ صفی و تبارش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب از جنین تا جنان اثر میر قطب الدین محمد عنقا

 

 اکنون برای انکه از پیچ و خم راه و بیش و کم آن قدری آگاه شوید شمه ئی از گزارش گذشته خویش را که در هر فرازش رازی نهفته فرازش رازی نهفته و شاید بعضی از شنیدنیهای ناگفته را تلویحا گفته باشم با شما در میان میگذارم تا حق رفاقت ادا شود و حق از ناحق جدا علی التحقیق همفکران طالب از مطالعه این مطالب که مطلوب غالب فقرای مشتاق است سرسری نخواهند گذشت و رنج مطالعه و امعان نظر را بی ثمر نخواهند گذاشت.
فقر باقتضای ساختمانی دماغی و تلقینات تدریجی و تعلیمات عرفانی پدرم که هر سه در ایام صغر کالنقش فی الحجر در باطن انسان ثبت شده و در رد و قبول مسائل در تمام مراحل زندگی و قضاوتها کاملا موثر است با تذکر این معنی اعتبار و ارزش معتقدات بشر بویژه که عوام هم باشند روشن میگردد در اوان جوانی با انصراف از انچه افتد و دانی بپرورش اراده خلاقه انسانی و تسلط باموزر طبیعی و کشف اسرار نهانی بی نهایت شایق بل بحقیقت عاشق بودم و از مطالعه شرح کرامات و خوارق عادات اولیاء حتی ذکر حوادث عجیبه علوم غریبه و تصرفات ان در امور جاربه لذت بسیار میبردم و از فقدان این علوم خود را شرمسار می شمردم مضافا مشاهده حالا صوری و معنوی پدرم بعنوان اینکه من اورا پسرم درجات عالیه اولیا< استدعا میکردم و برای انکه فرصت جوانی از دست نرود و از تهیدستی در پیری عاجز و شرمنده نباشم هرجا صاحب مسندی یافتم با حسن نیت بصحبتش شتافتم بگفتارشان با دقت رسیدم اما از نظرلتشان بمقصود نهایی رسیدم.
همینقدر فهمیدم اعمال و عقاید اهل ظاهر برظن و تقلید بینوا را در امور تقلیدی مجال تفحس و جواز تحقیق نیست و بامید فردا راضی است.

 

برای خرید کتاب از جنین تا جنان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چنته جهان عارف اثر محمدصادق عنقا

 طبیعت نامحدود صورت متناسبی است از حقیقت خود یا اصل وجود.
دامنه دانش وسیعتر از ملاحظاتی است که در زمانها پایه علمی قرار میگیرد زیرا دانش طبیعت بوسعت همه طبیعت است که بشر در زمانها بقدر ترازوی خود انرا می سنجد و بهمین جهت است که عمر قوانین علمی جاودان نیست و ان مقرراتی هم که نسبتا صاحب زمان بیشتری هستند معادلات علمی جاودان نیست و ان مقرراتی هم که نسبتا صاحب زمان بیشتری هستند معادلات ان نزدیک تر یا متکی باصل ثابت وجود و فطرت میباشند.
اگر برای یک فرد یا یک جامعه یا بالاخره ساکنین کره زمین دانشی را که بالفعل واجد است حیرت افزا و عجب اور باشد در برابر دانش حقطقی طبیعت نامحدود بسیار بی ارزش خواهد بود.
دانشمندان عالیقدر جهان که بحد ادراک خود به عظمت حقیقی طبیعت پی برده و بی پرده ناچیزی خود را در برابر ان علما تصدیق نموده اند همواره با روحی مشتهی و دماغی متجسس طالب کشف و ادراک رازهای طبیعت هستند و حتی مسائل جزئی از نظر موشکاف انها کلی است و قطعا عقیده دارند که هر اسمی لباس یک مسما و هر مجازی صورت یک حقیقتی است و شاید همین اندیشه پیروان مکتب ایده الیسم را در قدمهای اول محصور نموده باشد ولی یک انحراف بی پایه کافی نیست که حقیقتی را بکلی پایمال نماید.
اگر بنظر برسد که اکتشاف مسائل علمی تمام نشدنی موکول بگذشتن اوقات و یا رسیدن زمان مناسبی در اینده است نظری است بسیار ساده که مورد پذیرش عقل دوربین و دقیق نیست زیرا حق انستکه بگوییم حقیقت وجود ضمن خودارایهای ظاهری و طبیعی خویش نزدیکترین ظهورات بماست و در ظهور خود نسبت بتمام مظاهر بیدریغ است که اغلب همین تجلیات بعلت نزدیکی زیاد موجب اصلی عدم ادراک میشود و اما کسانیکه این صور حقیقی را زودتر از دیگران ادراک می کنند حواسشان با ان ظهورات حقیقی در قبول هم سطحی و هم اهنگی فطری حساستراست.
اگر ما تحقیقا باحوال دانشمندان وافعی عالم مطالعه کنیم بزودی خواهیم فهمید که دانشمندان بزرگ و اصلان بحقیقت و در حقیقت تماشاگران واقعی علالم وجودند که با ملاحظات ساده طبیعی بکشف حقایق بزرگ پی برده اند یعنی کوچکترین چیزها و حقیرترین نمودهای طبیعی موضوع تفکر و پایه اکتشافات علمی انان قرار گرفته است.

 

برای خرید کتاب چنته جهان عارف اثر محمدصادق عنقا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.